Projekt environmentální výchovy

Realizace EVVO ve školním roce 2016/2017

Projekt environmentální výchovy probíhá na škole úspěšně již několik let. Plán aktivit je každoročně vyhodnocován a aktualizován. Ve školním roce 2016/2017 je kromě klasických aktivit EVVO připravována větší změna, která souvisí s externí finanční dotací od soukromých subjektů. Díky tomu, že se podařilo získat neplánovanou finanční podporu, bude realizován školní projekt, který bude věnován problematice odpadu v přírodě. V jarních měsících roku 2017 proběhne realizace projektu, do kterého se zapojí všechny třídy gymnázia. Každá ze tříd si připraví jednu vybranou část problematiky odpadu v přírodě (recyklace, nebezpečný odpad, skládky, doba rozkladu, prospěšnost odpadu, odpad jako surovina atp.) a vypracuje komplexní představení svého zadání. Třída bude realizovat de facto třídní projekt s jednotným výstupem. Samotný výstup bude tvořen počítačovou prezentací, ale zejména vytvořením posteru, popřípadě nástěnky, která bude daný problém osvětlovat. Předpokládáme, že by ideálním výstupem mohlo být vytvoření „výstavy“ žákovských prací, která by zároveň účelně dotvořila prostředí školy.

Na projektu se budou podílet také členové oborové komise biologie a zeměpisu a všichni třídní profesoři.

PhDr. Václav Adámek