Školská rada

Podle ustanovení §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla ředitelkou školy zřízena školská rada při Klasickém gymnáziu Modřany, s.r.o., Rakovského 3136/II, 143 00 Praha 4, viz zřizovací listina Školské rady KGM č.j. 0001/05/Rou z 1.11.2005.

Součástí zřizovací listiny Školské rady KGM je její volební řád vydaný  dne 1.11.2005 s účinností od 3.1.2006. Dle této listiny byl stanoven počet členů školské rady na tři. Současně byla volba členů školské rady a jejich jmenování do funkce v souladu s volebním řádem stanovena na měsíc listopad 2005.

Datum zahájení činnosti Školské rady Klasického gymnázia Modřany bylo stanoveno na 3.leden 2006, nejpozději však do konce měsíce dubna 2006.

Školská rada KGM dne 20.4.2006 schválila a vydala jednací řád s účinností dnem 21.4.2006.

První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 3 měsíců ode dne vyhlášení výsledků voleb. Každé další zasedání školské rady, svolá školskou radu pro provedení voleb nebo po kooptaci (doplnění) nového člena nově zvolený předseda školské rady.

členové Školské rady KGM:

MUDr. Radovan Kubeš, Ph.D.

předseda školské rady KGM

zástupce nezletilých a zletilých žáků KGM

PhDr. Václav Adámek, Ph.D.

člen

zástupce pedagogického sboru KGM

Mgr. Miroslav Rousek

člen

zástupce zřizovatele

kontakt: skolska.rada@kgm.cz