Biologie

Biologie je na KGM kontinuálně vyučována po celou dobu studia na obou stupních gymnázia. Časová dotace se pohybuje od 1 do 2 hodin týdně v různých ročnících v souvislosti s plánovaným rozsahem učiva. V septimě a oktávě si mohou žáci rozšířit výuku o volitelný předmět seminář z biologie, který je určen zejména pro maturanty a ve kterém dochází k prohlubování a integraci získaných poznatků.

Předmět biologie je koncipován tak, aby se žáci v průběhu studia seznámili s živým světem v jeho komplexitě, tedy jak v perspektivě horizontální, nahlížející variabilitu podob života od jednobuněčných organismů, přes mnohobuněčné až po kolonie a společenstva, tak vertikální, nahlížející život od úrovně molekul a buněčných struktur, přes jedince a populace až po ekosystémy. Na nižším stupni gymnázia se žáci věnují živým organismům zejména v úrovni odpovídající jejich bezprostřední zkušenosti a aktuálním znalostem, tedy základním morfologickým, anatomickým a fyziologickým charakteristikám a základním ekologickým vztahům. Na vyšším stupni gymnázia je kladen důraz na hlubší pochopení životních dějů až na molekulární úroveň či na úroveň větších ekologických celků, přibývá též témat vyžadujících větší míru abstrakce a modelování (genetika, evoluční biologie).

Styčné plochy nachází předmět biologie nejen s ostatními přírodovědnými obory (chemie, fyzika, částečně zeměpis), ale i s občanskou výchovou, resp. základy společenských věd. Vedle odborných znalostí se žáci seznamují i se společensky významnými problematikami zahrnujícími biologický rozměr, ať už se jedná o otázky medicínské či zdravého životního stylu, otázky ochrany životního prostředí, klimatické změny či trvale udržitelného rozvoje, anebo uvědomění si a akceptace přirozené biologické variability samotného člověka coby živočišného druhu.