Německý jazyk

Předmět německý jazyk vede žáka k rozvíjení pozitivního vztahu k druhému cizímu jazyku, jeho využití pro osobní a kulturní rozvoj a k pochopení vztahu mezi jazykem mateřským a německým. V rámci časové dotace tří vyučovacích hodin týdně v každém ročníku se studenti učí komunikovat v různých životních situacích a seznamují se s reáliemi německy mluvících zemí.

Využívány jsou série učebnic Beste Freunde a Super!, které jsou tematicky zaměřené na oblasti zájmu mladých lidí. Ve vyšších ročnících je výuka posílena o 1 vyučovací hodinu, kterou věnujeme přípravě k vykonání certifikátu z německého jazyka na Goethe-Institutu.