Dějepis

Dějepis je vyučován ve všech ročnících nižšího i vyššího gymnázia. Časová dotace je převážně 2 hodiny týdně. Výuka probíhá ve specializovaných i obecných učebnách. Běžnou součástí je využívání data projekční techniky a široké škály primárních a sekundárních pramenů.

Úkolem dějepisného vzdělávání na gymnáziu je především utváření a kultivace historického vědomí a myšlení žáků. Je třeba vést žáky zejména k tomu, aby dokázali chápat události v širších vztazích a souvislostech, dokázali analyzovat jejich příčiny a následky a snažili se porozumět subjektivním motivům i objektivním předpokladům lidského jednání. Pochopení souvislostí vývoje společnosti, souvislostí sociálních, kulturních, ekonomických i politických, ale především pochopení hodnot, ke kterým naše společnost dospěla.

Cílem výuky dějepisu na gymnáziu je především socializovat žáka do základů naší kultury, zprostředkovat základní hodnoty naší společnosti a umožnit mu orientovat se v kulturních schématech, stereotypech a institucích. Dalším důležitým cílem je rozvoj kritického myšlení, schopnost zaujímat vlastní postoje a formulovat vlastní názory. Žáci jsou vedeni k poznání, že dějiny nejsou uzavřeným a jednoznačně interpretovatelným příběhem, ale lidský konstrukt, který se nechá interpretovat různými způsoby.

V ideálním případě žáci výběrem, organizováním a rozvíjením relevantních informací produkují konzistentně dobře strukturované popisy a vysvětlení se správným použitím datací a termínů. Analyzují spojení mezi událostmi a vývoji, které se odehrály v různých zemích v různých obdobích. Činí vyvážené soudy o hodnotě různých interpretací historických událostí a vývojů, které jsou založené na jejich porozumění historickému kontextu. Na základě jejich znalostí a porozumění historii používají zdroje informací kriticky, rozvíjejí, udržují a podporují diskusi a nezávisle dosahují zdůvodněných a vyvážených závěrů.

Výuka předmětu je založena na široké škále metod, které mají za cíl efektivně aktivizovat žáky. Použité metody vychází především z potřeb a dispozic konkrétního vyučujícího. Všechny používané metody se snaží o participaci žáků na vyučování. Dějepis je vyučován jako interdisciplinární předmět s rozsáhlým využitím mezioborové diskuse. Na základě toho dějepisná výuka úzce spolupracuje s předměty ZSV, zeměpis, český jazyk a anglický jazyk. Předmět dějepis integruje celou řadu průřezových témat.