Společenskovědní předměty

Stěžejní výukovou metodou předmětu je společná diskuse nad vybranými tématy, která je doplněna pracovním sešitem a skupinovými aktivitami.

V hodinách občanské výchovy žáci získávají základní povědomí o společenském fungování světa kolem nás. Poznávají naše kulturní tradice, učí se respektu k cizím kulturám, zamýšlí se nad svými sociálními rolemi a nad přínosem různých lidí pro společnost, diskutují nad tématy jako je šikana či užívání návykových látek. V rámci přípravy na plnohodnotné občanské fungování poznávají základní principy práva a morálky, vzdělávají se v oblasti finanční gramotnosti a seznamují se se stěžejními prvky našeho politického systému. V předmětu je též věnován prostor sexuální výchově, kde se nevyhýbáme ani aktuálním tématům.

Cílem předmětu ZSV je seznámit žáky se základními teoretickými koncepty a poznatky v oblasti společenských věd. Velký důraz je též kladen na prolínání s běžnou životní praxí tak, aby byl předmět přínosný a atraktivní nejen pro ty, kteří se chtějí tímto směrem orientovat v dalším studiu. Žáci se v průběhu čtyřletého studia postupně setkávají s jednotlivými společenskými vědami: politologie a mezinárodní vztahy, psychologie, sociologie, ekonomie, právo a filozofie. Do výuky jsou pravidelně zařazovány audiovizuální materiály doplňující vhodnou formou probírané učivo.

Výuka klade důraz i na rozvíjení argumentačních dovedností žáků. To je realizováno jednak skrze zařazení výukového bloku výrokové logiky, především však prostřednictvím pravidelných pololetních esejí, kde se žáci mohou sami zamýšlet nad vybranými aktuálními tématy.

Nedílnou součástí hodin ZSV jsou i odborné exkurze pořádané v rámci výuky – návštěva věznice s návaznou diskusí s bývalým vězněm, psychiatrická léčebna v Bohnicích, jednání Poslanecké sněmovny PČR, soudní stání či komentovaná návštěva hřbitova v Ďáblicích s čestným pohřebištěm popravených a umučených obětí komunismu.