EVVO

Cílem environmentální výchovy na naší škole je zvyšovat ekologické povědomí studentů, posílit jejich pohled na sebe sama jako součást biosféry a podporovat osobní vztah k regionu, k místu, kde žijí. Podstatné je, aby si byli vědomi vlastního vlivu i vlivu člověka obecně na životní prostředí a aby byli schopni vyhledat možnosti, jakými mohou svět kolem sebe sami aktivně ovlivnit.

Jak ukazuje praxe, je významným faktorem podmiňujícím dosažení těchto cílů pozitivní vztah k přírodě a životu vůbec. V hodinách biologie se ho snažíme pěstovat zařazováním práce s přírodninami do vyučování. V botanice a zoologii využíváme především biologicky zajímavé okolí školy, např. nedalekou Modřanskou rokli. Studenti mají možnost pozorovat různé ekosystémy, porovnávat je, vyhledávat místa, kde jsou ovlivněny člověkem, posuzovat míru jejich narušení a navrhovat vlastní možnosti řešení pro nápravu. Geografické exkurze umožňují navštívit zajímavá místa a uvědomit si význam krajiny pro život každého z nás.

S ekologickou problematikou se však naši žáci nesetkávají zdaleka jen v rámci výuky biologie nebo zeměpisu. Průřezové téma environmentální výchova je integrováno v dalších předmětech, především v občanské výchově, chemii, fyzice, ale i ve výuce cizích jazyků.

Přínosem i příjemným zpestřením výuky jsou bezesporu také akce realizované ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, zejména odborné přednášky a semináře. Zajímavé jsou i menší akce, jako jsou např. návštěva pražské Botanické zahrady v Troji, skleníků Botanické zahrady PřF UK, Zoo-koutku Chuchle a další aktivity. Tradičně podnětné jsou tematické návštěvy Zoologické zahrady hl.m. Prahy v Troji. Vyučující biologie připravují tyto návštěvy v závislosti na učebních plánech a probíraných tematických okruzích (ŠVP) tak, aby doplňovaly učební látku.

V hodinách zeměpisu a biologie probíhá také osvěta ohledně třídění odpadu. Ve škole jsou umístěny nádoby na sběr tříděného odpadu.