Matematika

Předmět matematika obsahuje základní i rozšiřující učivo dané RVP pro základní vzdělávání a RVP pro gymnázia.

Vyučující vedou žáky k pochopení matematických vztahů, k rozvoji intelektových předpokladů, logického myšlení a myšlení v souvislostech. Žáci své získané znalosti a zkušenosti prohlubují a procvičují při řešení a vytváření problémových úloh, vyhledávání a zpracovávání informací a při volbě vhodných postupů. Všechny tyto schopnosti a dovednosti dále využijí v praxi a při svém dalším profesním směřování.

Žáci, kteří chtějí po maturitě studovat obory, jejichž součástí je matematika, si mohou zvolit v rámci povinných seminářů předmět seminář a cvičení z matematiky. Náplní tohoto semináře je nejen příprava k maturitní zkoušce, ale také rozšiřující učivo matematiky (integrální a diferenciální počty, základy deskriptivní geometrie), potřebné k úspěšnému zvládnutí studia na VŠ.

Součástí výuky matematiky jsou také mimoškolní akce pořádané AV ČR, ČVUT, MFF (např. Klokan, Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Pangea, Týden vědy a techniky, Stretech, stáže na ČVUT, dny otevřených dveří VŠ).