Zeměpis

Předmět zeměpis je na KGM vyučován celkem v 7 ročnících, a to kontinuálně od primy do septimy. Na předmět zeměpis pak navazuje předmět seminář a cvičení ze zeměpisu, který je ve dvouhodinové dotaci vyučován v septimě a oktávě. V tomto volitelném navazujícím předmětu žáci integrují své doposud získané zeměpisné poznatky, vytváří odborné práce a zároveň se cíleně připravují k maturitě ze zeměpisu.

Zeměpis je na KGM multidisciplinárním předmětem, kdy v sobě obsahuje přírodovědné učivo stejně jako společenskovědní. Dalšími bloky jsou pak technicky zaměřená témata jako například téma kartografie. V učivu je postupováno směrem od obecného zeměpisu k regionálnímu, který vhodně umožňuje syntézu a aplikaci dříve získaných znalostí a dovedností.

Z hlediska časové struktury je zeměpis na KGM rozdělen na 2 části, a to pro nižší stupeň gymnázia (prima až kvarta) a vyšší stupeň gymnázia (kvinta až septima). Na nižším stupni gymnázia žáci získají komplexní obecné povědomí o všech oblastech zeměpisu obsažených v daném RVP, kromě toho je ale zařazováno také rozšiřující učivo, a to s ohledem jak na konkrétní dispozice žáků v rámci individualizovaného přístupu,  tak i na aktuální společenské i přírodní dění. Na konci kvarty tak žáci mají splněny všechny povinné výstupy dané RVP a z hlediska zeměpisu tak splňují podmínky ukončení povinné školní docházky.

Na vyšším stupni gymnázia je pak učivo nižšího stupně jednak prohlubováno, především ale dochází k syntéze dříve získaných poznatků a uplatnění především induktivního přístupu. Od učiva na nižším stupni se učivo vyššího stupně gymnázia odlišuje výrazně vyšším zobecnění, jako i tvorbou vlastních odborných výstupů (mapy, analýzy, odborné práce, obhajoby atd.), jako i vysokým podílem práce (nejen) se zeměpisnými elektronickými zdroji.

Předmět zeměpis je vždy vyučován na základě učebnic a atlasů s aktuálně platnou doložkou MŠMT.

Kromě výše zmíněného se žáci KGM také každoročně aktivně zapojují do mimoškolních zeměpisných aktivit, jakými jsou například oficiální soutěže (např. Pražský glóbus či Zeměpisná olympiáda), celoškolní soutěže či praktické aktivity.

Cílem předmětu zeměpis je, aby bránu KGM opouštěli mladí lidé s rozhledem, zajímající se aktivně o svět vzdálený jako i o své blízké okolí, společensky i osobně odpovědní, ale především mající ambici se neustále vzdělávat.