Latina

„NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS.“

Latina se na našem gymnáziu vyučuje jako povinný předmět v kvintě, sextě a septimě s časovou dotací 1 VH týdně.

„Matematika humanitních věd“ rozvíjí jazykové a logické myšlení studentů, lépe se orientují v jazykových systémech současných cizích jazyků a přirozeně používají cizí terminologii.

Studenti se postupně naučí základní latinskou gramatiku a funkční slovní zásobu tak, aby byli schopni překládat upravené části děl římské a středověké literatury, případně jednodušší originální texty (In V. Seinerová, Latina pro střední školy I, II).

Výuku doplňujeme o témata z římských reálií, dějin a literatury a seznamujeme studenty s živými latinskými slovy a citáty.

V septimě se studenti naučí i základy medicínské terminologie (In M.Vejražka, D.Svobodová, Terminologiae medicae IANUA).

Pravidelně se účastníme Dne latiny, který se koná na půdě FF UK v Praze, kde studenti díky sledu přednášek a seminářů na různá témata, která spojuje právě latinský jazyk, zjistí, že znalost latiny je i v současné době velmi praktická.

VIVAT LINGUA LATINA!

Mgr. Martina Bartošková

předsedkyně OK románských jazyků