Školné

Záležitosti úhrady školného a další finanční otázky je nutné řešit zásadně s vedoucí sekretariátu gymnázia, paní Olgu Ortovou.

Pro upřesnění opakovaně uvádíme číslo bankovního účtu :

70347309/0800
Česká spořitelna, a.s., Praha 4.

Zároveň upozorňujeme, že důležitým identifikačním znakem (variabilní symbol) pro evidenci a účetní operace je identifikační číslo studenta přidělené gymnáziem (viz smlouva).

Školné je stanoveno pro školní rok 2023/2024 na 52.950,-Kč. Školné je hrazeno buď jednorázově, ve dvou splátkách nebo případně na základě individuálně domluveného splátkového režimu.

Poznámka : Každoročně budou gymnáziem zákonným zástupcům studentů zasílány informační fakturační údaje, na nichž bude uvedena částka aktuálního školného zvýšená max. o statisticky zveřejněnou míru inflace (viz Smlouva o zajištění všeobecného středoškolského vzdělávání).

Platbu školného lze uskutečňovat :

bezhotovostním převodem (viz výše),
hotově v kanceláři sekretariátu školy.