Pro uchazeče

 

Vítejte na stránkách určených pro uchazeče. 

Dny otevřených dveří

09.01.2024, 16.01.2024 a 30.01.2024 

– vždy od 15:00 do 18:00 hod.

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon); Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (v platném znění); Vyhláška č.233/2020Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2; Nařízení vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (v platném znění); Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o., Rakovského 3136/II, 143 00 Praha 4, přijímá pro školní rok 2023/2024

žáky

 • z 5. tříd ZŠ do 1. ročníku osmiletého gymnázia, s profilací anglický jazyk,

obor gymnázium 79-41-K/81,

 • ze 7. tříd ZŠ do 1. ročníku šestiletého gymnázia, s profilací anglický jazyk,

obor gymnázium 79-41-K/61,

 • z 9. tříd ZŠ do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, s profilací anglický jazyk,

obor gymnázium 79-41-K/41.

Počet otevíraných tříd:

 • 2 třídy osmiletého gymnázia (s profilací AJ), 40 žáků,
 • 1 třída šestiletého gymnázia (s profilací AJ), 26 žáků,
 • 1 třída čtyřletého gymnázia (s profilací AJ), 26 žáků.

Postup a termíny podání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 1.kolo

 • Řídí se aktuálními platnými předpisy.
 • Dle platného předpisu zájemce o vzdělávání na KGM (uchazeč) podává ředitelce školy řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání ve střední škole (ke stažení v PDFke stažení v XLSX) do 1. kola přijímacího řízení, a to nejpozději do 1. 3. 2023 (přihláška – tiskopis předepsaný MŠMT ČR).
 • Součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:
 • vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých splnil nebo plní povinnou školní docházku; tzn. vysvědčení ze 4.r. a pololetí 5.r. ZŠ, pokud se uchazeč hlásí do 1.r. osmiletého gymnázia, nebo vysvědčení ze 6.r. a pololetí 7.r. ZŠ, pokud se uchazeč hlásí do 1.r. šestiletého gymnázia, anebo vysvědčení z 8.r. a pololetí 9.r. ZŠ, pokud se uchazeč hlásí do 1.r. čtyřletého gymnázia, (VYSVĚDČENÍ NEMUSÍ BÝT DOLOŽENO, JE-LI KLASIFIKACE NA PŘIHLÁŠCE POTVRZENA ZÁKLADNÍ ŠKOLOU);
 • při vyplňování přihlášky se uvedou předměty a známky uvedené na vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých splnil nebo plní povinnou školní docházku; tzn. vysvědčení ze 4.r. a pololetí 5.r. ZŠ, pokud se uchazeč hlásí do 1.r. osmiletého gymnázia, nebo vysvědčení ze 6.r. a pololetí 7.r. ZŠ, pokud se uchazeč hlásí do 1.r. šestiletého gymnázia, anebo vysvědčení z 8.r. a pololetí 9.r. ZŠ, pokud se uchazeč hlásí do 1.r. čtyřletého gymnázia, a průměrný prospěch vypočítaný na dvě desetinná čísla. Chování se nezapočítává do průměrného prospěchu;
 • škola nepožaduje lékařské potvrzení způsobilosti ke studiu;
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka přikládají pouze uchazeči s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělávání ve škole mimo území ČR (v souladu s §20 odst.4 školského zákona).

 • Uchazeč může podat pouze 2 přihlášky ke střednímu vzdělávání.
 • Na přihlášce se při zaevidování uvede datum přijetí.
 • Přihláška musí být podepsána uchazečem, i jeho zákonným zástupcem (podpis nezletilého uchazeče je považován za jeho souhlasné vyjádření).

Přijímací zkoušky v prvním kole

 • Povinností každého uchazeče o studium na střední škole ukončené maturitní zkouškou je podstoupit státem stanovenou jednotnou přijímací zkoušku.
 • Přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení (jednotná přijímací zkouška, dále jen JPZ) se bude konat ve státem stanovených termínech:

 

 • ŘÁDNÝ TERMÍN:

 • pro obory osmiletého, šestiletého studia: 1. termín – pondělí 17. dubna 2023 a 2. termín – úterý 18. dubna 2023
 • pro obor čtyřletého studia: 1. termín – čtvrtek 13. dubna 2023 2. termín – pátek 14. dubna 2023

 

 • NÁHRADNÍ TERMÍN:
  • pro všechny uvedené obory: 1. termín – středa 10. května 2023 a 2. termín – čtvrtek 11. května 2023

 • Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se v 1. kole přijímacího řízení skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a z matematiky (centrálně zadávané jednotné testy CERMAT). Rozsah požadavků viz www.cermat.cz. Písemný test z českého jazyka trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut. Ve výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Povolenou pomůckou při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixy), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či Matematicko-fyzikální tabulky.

 

 • Školní přijímací zkouška se rozhodnutím ředitelky gymnázia v přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024 bude konat. Ředitel školy stanovuje školní přijímací zkoušku v následujících 2 termínech konání:
 • ČTYŘLETÉ STUDIUM ve dnech 13.04.2023 a 14.04.2023
 • OSMILETÉ A ŠESTILETÉ STUDIUM  ve dnech 17.04.2023 a 18.04.2023Školní přijímací zkouška má 2 části:
  1. Písemný test studijních předpokladů – max. 20 bodů
  2. Ústní zkouška z anglického jazyka před tříčlennou aprobovanou komisí, dílčí témata pohovoru viz níže:

  1.popis obrázku

  2.samostatný projev na vybrané téma

  3.řízený rozhovor na vybrané téma

  Konverzačními tématy pro ústní zkoušku z anglického jazyka jsou:

  1. Family and friends; 2. Free time (sport and hobbies); 3. Travelling; 4. Shopping; 5. Culture (movies, music, theatre)

 

 • V případě, že v 1. kole nebude naplněn předpokládaný počet žáků, budou vyhlášena další kola přijímacího řízení. Předpokládaným termínem pro konání přijímacího řízení ve 2. kole je období po vyhlášení výsledků 1. kola, tedy přibližně po 10. květnu 2023.
 • Informace o vyhlášení dalších kol přijímacího řízení budou včetně termínů jejich konání uvedeny na www.kgm.cz.

 

 Organizace a průběh přijímacího řízení v 1.kole

 • Uchazeč (zákonný zástupce nezletilého uchazeče), který podal přihlášku, bude písemně vyzván k účasti na přijímacím řízení zaslanou pozvánkou nejpozději 14 dní před konáním zkoušky.
 • Uchazeč se přijímací zkoušky v 1. kole zúčastní v daném termínu.
 • Uchazeč, který se z vážných důvodů k přijímacímu řízení nemůže dostavit a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro konání přijímací zkoušky řádně písemně omluví ředitelce školy, může jednotnou zkoušku konat ve státem stanoveném náhradním termínu.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na veřejně přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy www.kgm.cz) bez zbytečného odkladu po zveřejnění Centrem, tj. nejpozději do 2.května 2023. Ředitel školy zveřejní výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. Pořadí uchazečů bude zveřejněno pod přiděleným registračním číslem (ID číslem). Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. Nepřijatým uchazečům je zasíláno písemné rozhodnutí ředitelky KGM o nepřijetí ke vzdělávání.
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 • Uchazeč, který byl na základě splnění podmínek přijímacího řízení přijat ke vzdělávání na KGM, potvrzuje svůj zájem vzdělávat se na KGM odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem.
 • Uchazeč může uplatnit zápisový lístek pouze jednou. Zpětné vydání zápisového lístku není možné. Výjimkou je pouze případ, kdy je brán zpět pro uplatnění na škole, kam byl uchazeč přijat na základě úspěšného odvolání. Dokladem o přijetí na odvolání je písemné rozhodnutí o přijetí vydané v rámci odvolacího řízení. V takovém případě uchazeč písemně požádá ředitele SŠ o jeho zpětné vydání.
 • I v případě přijetí uchazeče do prvního ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí.
 • Uchazeč, který ve stanovené lhůtě odevzdal zápisový lístek, je zařazen do třídy na základě Smlouvy o zajištění všeobecného středoškolského vzdělávání podepsané zákonným zástupcem žáka a po provedení úhrady stanovené části školného. Pokud tak neučiní do stanoveného data, jeho nárok na zařazení ke vzdělávání na KGM zaniká. Po splnění všech stanovených podmínek se uchazeč stává žákem KGM prvním dnem školního roku.

Poznámky:

Do evidence jsou zařazovány pouze přihlášky obsahující všechny požadované náležitosti.

Školné

Školné na KGM pro školní rok 2023/2024 je stanoveno na částku:

– osmileté, šestileté a čtyřleté gymnázium (profilace AJ) – 52.950,- Kč ročně.

Úhrada školného je stanovena v pololetních splátkách. Změna splátkového režimu je na základě dohody při podpisu Smlouvy o zajištění všeobecného středoškolského vzdělávání možná.

Informace o průběhu přijímacího řízení  pro školní rok 2023/2024 a kritéria budou zveřejněny nejpozději do 31.ledna 2023.

Technicko-administrativní úpravy provedené v souvislosti s případnou změnou legislativních předpisů nebo v důsledku pandemie jsou vyhrazeny.

Pro žáky přijaté do 1.ročníků vzdělávání na KGM škola organizuje tradiční úvodní soustředění – adaptační pobyty, které jsou každoročně zahajovány v posledním týdnu měsíce srpna.

Informace o organizaci, průběhu a kritériích přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Kontaktní infolinka pro uchazeče:   

Soubory ke stažení

brožura nová