Pro uchazeče

 

Vítejte na stránkách určených pro uchazeče. 

Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o., Rakovského 3136/II, 143 00 Praha 4,

přijímá pro školní rok 2024/2025 žáky

 • z 5. tříd ZŠ do 1. ročníku osmiletého gymnázia, obor GYMNÁZIUM 79-41-K/81    s profilací anglický jazyk,
 • ze 7. tříd ZŠ do 1. ročníku šestiletého gymnázia, obor GYMNÁZIUM 79-41-K/61    s profilací anglický jazyk,
 • z 9. tříd ZŠ do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, obor GYMNÁZIUM 79-41-K/41    s profilací anglický jazyk,

Počet otevíraných tříd:

 • 2 třídy osmiletého gymnázia (s profilací AJ), 50 žáků,
 • 1 třída šestiletého gymnázia (s profilací AJ), 25 žáků,
 • 1 třída čtyřletého gymnázia (s profilací AJ), 25 žáků.

Postup a termíny podání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 1.kolo

 • V roce 2024 může uchazeč podat přihlášku ke vzdělávání v termínu 1. – 20.2.2024.
 • Přihláška se podává třemi způsoby:
 1. elektronicky prostřednictvím IS na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci – www. dipsy.cz
 2. v podobě výpisu získaného z IS – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky
 3. na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Součástí přihlášky je pak čestné prohlášení podávající osoby, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem.
 • Uchazeč může podat nejvýše 2 přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše 3 přihlášky pro ostatní obory vzdělání. Maximální možný počet podaných přihlášek může být tedy 5.
 • Pořadí uvedených oborů vzdělání v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru vzdělání, tzn. že obory vzdělání jsou řazeny dle preference.
 • Uvedené pořadí musí být na všech podaných přihláškách shodné.
 • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, se k přihlášce přikládají ve formě prosté kopie.
 • KGM v přijímacím řízení pro školní rok 2024/2025 nezohledňuje hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
 • Škola nepožaduje lékařské potvrzení způsobilosti ke studiu.
 • Žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a testu studijních předpokladů školní přijímací zkoušky přikládají pouze uchazeči s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělávání ve škole mimo území ČR (v souladu s §20 odst.4 školského zákona).

Přijímací zkoušky v prvním kole

 • Povinností každého uchazeče o studium na střední škole ukončené maturitní zkouškou je podstoupit státem stanovenou jednotnou přijímací zkoušku.
 • Přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení (jednotná přijímací zkouška, dále jen JPZ) se budou konat ve státem stanovených termínech:

Řádný termín pro obory osmiletého, šestiletého cyklu vzdělávání: 16. a 17. dubna 2024

Řádný termín pro obor čtyřletého vzdělávacího cyklu: 12. a 15. dubna 2024

Náhradní termín pro všechny uvedené obory vzdělávání: 29. a 30. dubna 2024

 • Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se v 1. kole přijímacího řízení skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a z matematiky (centrálně zadávané jednotné testy CERMAT). Rozsah požadavků viz www.cermat.cz. Písemný test z českého jazyka trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut. Ve výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Povolenou pomůckou při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixy), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či Matematicko-fyzikální tabulky.
 • Školní přijímací zkouška se rozhodnutím ředitelky gymnázia v přijímacím řízení pro školní rok 2024/2025 bude konat (viz kritéria přijímacího řízení) v termínu 18. a 19. března 2024, náhradní termín 26. dubna 2024.
 • V případě, že v 1. kole nebude naplněn předpokládaný počet žáků, bude vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení. Kritéria pro druhé kolo jsou stejná jako pro kolo první, tzn. že do druhého kola přijímacího řízení se může hlásit pouze uchazeč, který vykonal JPZ a nebyl přijat v prvním kole, popř. se vzdal práva na přijetí. Případné druhé kolo bude vyhlášeno ihned po zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení. Informace o vyhlášení druhého kola přijímacího řízení budou včetně termínů jeho konání uvedeny na www.kgm.cz.

 Organizace a průběh přijímacího řízení v 1.kole

 • Uchazeč, který podal přihlášku, bude písemně vyzván k účasti na přijímacích zkouškách zaslanou pozvánkou nejpozději 14 dní před konáním zkoušky v řádném termínu, 7 dní před konáním zkoušky v náhradním termínu.
 • Centrum vygeneruje každému uchazeči jedinečné registrační číslo.
 • Centrum určí 1. března a zveřejní v IS místo konání JPZ uchazečem v obou termínech, a to vždy pouze ve škole s oborem vzdělání s maturitní zkouškou uvedeným v přihlášce. Na oba termíny může být určena stejná škola; pokud má uchazeč uveden pouze jeden obor vzdělání s maturitní zkouškou, pak je to vždy stejná škola.
 • Uchazeč, který se z vážných důvodů k přijímacímu řízení nemůže dostavit a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro konání přijímací zkoušky řádně písemně omluví řediteli školy, na které měl JPZ konat, může jednotnou zkoušku konat ve státem stanoveném náhradním termínu (viz výše).
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. května 2024 v IS, na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy. Pořadí uchazečů bude zveřejněno pod přiděleným registračním číslem.
 • Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.
 • Uchazeč se může vzdát práva na přijetí. Pokud se hlásí do dalšího kola, pak tak může učinit nejdéle 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky v dalším kole (v případě komunikace prostřednictvím IS činí tento úkon prostřednictvím IS). Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání, nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení.

Školné

 • Školné na KGM pro školní rok 2024/2025 je ve všech oborech vzdělávání stanoveno na částku: 59 000 Kč ročně.

  Úhrada školného je stanovena v pololetních splátkách. Změna splátkového režimu je na základě dohody při podpisu Smlouvy o zajištění všeobecného středoškolského vzdělávání možná.

Důležitá informace!

 

Pro uchazeče přijaté do 1. ročníku vzdělávání na KGM od školního roku 2024/2025 bude již tradičně organizováno úvodní soustředění v lokalitě českých hor.

 

Nově přijatým studentkám/studentům toto soustředění umožní příjemnou adaptaci na gymnaziální prostředí, navázání přátelských vazeb a sblížení se spolužáky i vyučujícími, a to v rámci sportovních a společenských aktivit a neformálních činností. Upozorňujeme, že tato akce může být realizována v závěru měsíce srpna 2024 před oficiálním zahájením školního roku.

Soubory ke stažení

brožura nová