Český jazyk a literatura

Předmět český jazyk a literatura se na nižším gymnáziu vyučuje jako ucelený předmět zahrnující jazykovou i literární složku, na vyšším gymnáziu je předmět rozdělen na 2 samostatné předměty – ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA a ČESKÝ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE.

Vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter, zahrnuje v sobě výchovu jazykovou, komunikační/slohovou a literární. Plnohodnotně se věnujeme každé z těchto ústrojných složek. Jedním z mnoha závažných cílů předmětu je všestranně pojímané zdokonalování jazykového projevu studentů. Usilujeme o to, aby naši absolventi byli jazykově kompetentní, to znamená, aby byli s to produkovat komunikačně sdělné (funkční) a kultivované projevy. Vedeme je k poznání, že vyspělé vyjadřování je jazykově správné, přiměřené komunikační situaci, zohledňuje účel projevu a v neposlední řadě vykazuje stylistickou vytříbenost. Zároveň se u studentů snažíme pěstovat kladný vztah k našemu mateřskému jazyku.  Jsme totiž přesvědčeni, že s tímto postojem bude jejich snaha o zvýšení vlastní úrovně jazykové kultury přirozenější a odpovědnější, v konečném důsledku tedy úspěšnější. Na různorodém jazykovém materiálu se snažíme u žáků rozvíjet schopnost kritického myšlení a způsobilost přesvědčivě a korektně argumentovat. Záměrně pracujeme i s texty, které rozněcují tvůrčí potenciál žáků, básnické nadání, rádi nabízíme prostor jazykově formulované invenci a originalitě.

Soustavně žáky provázíme po českém a světovém písemnictví, seznamujeme je s literárním kánonem, poskytujeme nezbytné základní poučení v oblasti literární teorie, historie a kritiky. Velmi důležitou úlohu v naší výukové koncepci zastává četba. Prostřednictvím rozmanitých kvalitních, atraktivních textů a citlivé, kvalifikované práce s nimi přivádíme studenty k bohatství estetických hodnot, k jejich rozpoznávání a vzájemnému poměřování. Solidní interpretací uměleckých textů se snažíme ve studentech rozvíjet poučené čtenářství. Ve snaze o komplexní působení na studenty využíváme různé metody a formy práce, technické pomůcky a audiovizuální didaktické prostředky. Vyučování čas od času zpestřujeme rozličnými exkurzemi, návštěvami knihoven, tematických výstav či literárních muzeí. Naše ctižádost povznést prestiž literární výuky se projevuje i pořádáním recitační soutěže.