Slovo ředitelky

Slavíme 27 úspěšných let

I když se to zdá neuvěřitelné, Klasické gymnázium Modřany opravdu zakrátko vstoupí do 28. roku své existence. Ti, kteří stáli u jeho zrodu, dnes na těžký start a nesmělé začátky pohlíží se shovívavým úsměvem.

Dnes je gymnázium plnohodnotnou vzdělávací institucí, přesto její budování nebylo vždy lehké. Úspěchy nepřichází samozřejmě. Byl to kantorský sen, který se podařilo přivést k životu, sen, který dýchá a žije díky poctivé mravenčí kantorské práci a velké spoustě odpovědnosti za žáky i zaměstnance.

Náročnou součástí práce vedení školy je budování stabilního pedagogického sboru. Obecně lze říci, že učitel by měl své žáky respektovat, spolupracovat s nimi a vytvářet motivační atmosféru, ve které je učení snadnější a přináší oběma zúčastněným uspokojení z dobře vykonané práce. Naším úkolem je vytvářet pro všechny členy pedagogického sboru příjemnou a tvůrčí atmosféru, ve které je hlavním požadavkem komunikace a spolupráce. Jsme rádi, že ve sboru mají své neodmyslitelné místo také muži, kterých je dnes více než polovina a vytvářejí příjemný protipól našim ženám. Kvalitní sbor nelze získat pouhým optimálním ekonomickým hodnocením, jde především o to zajistit přátelskou pracovní atmosféru, umožnit členům profesní i osobní rozvoj a vytvořit pocit sounáležitosti se školou. To je náš cíl. A zdá se, že se ho daří plnit. 

Jsme rádi, že narůstá počet talentovaných žáků, kteří reprezentují KGM na různých oficiálně vyhlášených soutěžích a projektech. O jejich úspěších při sportovním a tělovýchovném klání svědčí velké množství pohárů, diplomů a jiných ocenění. Léty se vykrystalizovaly dlouhodobé projekty, které jsou pevně zařazeny do výchovně vzdělávací práce školy. Mezi ně patří celoškolní projekt DEN D, který se realizuje během školního roku v různých podobách: „Den zdraví“, „Den Země“, „Den prevence“, Den jazyků“, „Olympijský den na KGM“ a mnohé další. Studenti školy působí v projektu „Soudci do škol“. Škola se aktivně účastní oblasti rozvoje odborné přípravy nových učitelů a jejich přípravy pro praxi v projektu „Učitel naživo“. Někteří z praktikantů se stávají posilami našeho pedagogického sboru. Nově přijatí žáci zahajují svá studia na škole účastí na úvodním soustředění, které jim umožňuje sblížení s novými spolužáky a učiteli a zlepšení fyzické a psychické odolnosti při pobytu v čisté přírodě našich hor.

Gymnázium se stalo partnerem mnoha významných institucí. Spolupracuje s vysokými školami, např. s ČVUT, FF UK, PedF UK. Gymnázium je fakultní školou FF UK v Praze. Významná je také činnost školy související s kontaktem na vědecké instituce a ústavy, např. Akademii věd ČR, Výzkumný ústav mikrobiologický, lékařské fakulty a ústavy, laboratoře, nemocnice, špičková pracoviště, např. IKEM. Umožňujeme žákům získávání informací a zkušeností prostřednictvím přednášek, seminářů a exkurzí. Výchovně vzdělávací práce školy je tak obohacována praxí a kontakty s prostředím vědy.

V průběhu let se významně rozšířily kontakty KGM se zahraničními školami. Byla navázána spolupráce se školou v německých Drážďanech. Ke spolupráci byla získána také škola v Madridu. Při úspěšném studijním pobytu byli studenti slavnostně přijati vedením a zastupiteli města. Tato spolupráce má do budoucnosti mnoho plánů, organizovány jsou vzájemné návštěvy a projekty, které obohacují činnost partnerských škol a studentům KGM přinášejí další možnosti poznat kulturní a společenský život jiných zemí i prostředí zahraničních škol.

Sedmým školním rokem probíhá na gymnáziu projekt profilace anglického jazyka. Došlo k výraznému navýšení hodinové dotace předmětu. Gymnázium pravidelně realizuje zájezdy do Velké Británie s výukou angličtiny v místních školách. Při nich si studenti ověří svou znalost angličtiny jak při praktických činnostech, tak i při běžné komunikaci v rámci hostitelských rodin, současně lépe poznají historii i současný život v Británii.

Významným vzdělávacím prvkem je konání mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge University (KET, PET, FCE, CAE) z angličtiny. Těchto zkoušek se každoročně zúčastňuje přibližně 50 až 60 žáků a jejich úspěšnost je téměř stoprocentní. V hodnocení podle počtu žáků konajících tyto zkoušky i z hlediska jejich celkové úspěšnosti se mezi všemi školami ČR konajícími tyto zkoušky (včetně škol jazykových) naše gymnázium umístilo na výborném 2. místě.

Učitelské povolání máme rádi a jsme motivováni jak prací se žáky, tak snahou pozdvihnout tuhle náročnou profesi na místo, kam právem náleží. A že jsme nepřestali doufat v lepší příští!? To je díky našemu pedagogickému optimismu a také našim žákům. Nabíjí nás ty rozzářené oči našich maturantů, kteří vstupují do života s velikým očekáváním a připraveni prát se o své místo na slunci, i zástupy našich více než 1800 absolventů, kteří se k nám vracejí, sdělují své úspěchy, představují své rodiny a nadšeně referují o své životní a profesní dráze. Patří k nim mnozí výborní lékaři, právníci, pedagogové, někteří se uplatňují ve společenském životě, státní správě, politice, v současnosti dva z nich působí také v Parlamentu ČR. Jsme právem hrdí i na skutečnost, že se nám naši absolventi po získání dalšího vzdělání na vysokých školách vracejí a rozšiřují náš pedagogický sbor.

Právě v téhle chvíli zvesela a optimisticky pohlížíme do dalších let a plánujeme nové projekty, kterými bude naše škola žít v budoucnu.

Mgr. Lenka Rousková, ředitelka Klasického gymnázia Modřany a základní školy

Další podrobné informace o škole, vzdělávacím programu, projektech a aktivitách, také o možnostech přijetí ke vzdělávání lze nalézt na www.kgm.cz.