Chemie

Cílem tohoto přírodovědného předmětu je získání hlubších představ o molekulové stavbě látek a základních chemických a biochemických dějích.

Důraz je kladen na souvislosti s ostatními přírodovědnými obory a ochranu životního prostředí. Žáci jsou vedeni k tomu, aby rozuměli základním chemickým dějům probíhajícím v přírodě nebo využívaným v každodenním životě či průmyslu a zvládli základní chemické výpočty a zároveň účinně spolupracovali ve skupině.

Zájemci o další studium chemie mají možnost zvolit si v posledních dvou ročnících výběrový seminář z chemie, jehož cílem je rozšířit a prohloubit znalosti chemie, přispět k uvědomění si souvislostí mezi všemi obory přírodních věd a připravit studenty k přijímacím zkouškám na vysoké školy přírodovědného zaměření a studiu medicíny.

Studenti septim, v rámci akce „Jeden den s chemií“, připravují pro studenty nižších ročníků zajímavé pokusy, aby je motivovali ke studiu chemie