Historie

Trocha historie Klasického gymnázia Modřany

Ohlédneme-li se o několik let nazpět, do roku 1995, zahlédneme myšlenky a sny hrstky nadšenců, proces tvorby projektu a především mnoho mravenčí, často navenek nepostřehnutelné práce a opravdu „budovatelského“ úsilí. Dnes na těžký start a nesmělé začátky pohlížíme se shovívavým úsměvem, plni pedagogického optimismu a jisti si vytvořeným „dílkem“, které žije, rozvíjí se a roste a svým tvůrcům přináší pocit uspokojení a radosti z dobře vykonané práce.

Partě zapálených pedagogů se v roce 1995 podařilo realizovat několik let připravovanou koncepci, která je základním stavebním kamenem založení Klasického gymnázia Modřany. Vznik KGM umožnily společenské změny otevírající prostor k růstu soukromého školství, ale i souhlasné stanovisko Školského úřadu pro Prahu 4, zastupitelstva MČ Praha 12, doporučujícího stanoviska dalších orgánů jako např. Úřadu práce, vedení OHES atd. Významným faktorem byly i prostorové podmínky pomalu se uvolňující části ZŠ Rakovského II. Od svého vzniku gymnázium respektovalo státem stanovené legislativní normy i MŠMT ČR schválené učební dokumenty.

Práce školy byla zahájena školním rokem 1995/1996 se 70 studenty ve 4 třídách a se 14 pedagogickými pracovníky. V technicko-hospodářské oblasti leželo vše na bedrech zřizovatelů, nebyli přijati žádní nepedagogičtí pracovníci. Při prvních krůčcích gymnázium významně spolupracovalo s ředitelem a celým vedením této základní školy. Obě školy využívaly vzájemné pomoci v technické, materiální i personální oblasti. Tyto vzájemné vztahy umožňovaly rozvoj obou subjektů a jejich práci obohacovaly. Velmi příjemné vztahy navázalo gymnázium i se ZŠ Rakovského I.

Ve školním roce 1996/1997 tato spolupráce umožnila otevření dalších tříd gymnázia v prostorách, které uvolnila tato základní škola, proto škola zahajovala školní rok 1996/1997  139 studenty v 7 třídách a 15 pedagogy. V této době se podařilo vybudovat moderně vybavenou učebnu informatiky a výpočetní techniky. Se souhlasem pronajímatele byly vybudovány 3 nové třídy menších rozměrů v prostorách původní společenské místnosti (herny ZŠ Rakovského II) a 2 malé jazykové třídy vznikly z původní knihovny a prostorného kabinetu této školy. Vyvíjela se i oblast materiálně technického zázemí. Rozšiřovaly se odborné sbírky, škála pomůcek pro výuku všech předmětů od českého jazyka a literatury, přes výuku cizích jazyků, dějepisu, základů společenských věd, zeměpisu, matematiky, fyziky, chemie, biologie až po estetické předměty a tělesnou výchovu. Rostl i počet knižních publikací, audio nahrávek i CD nosičů ve školní knihovně. Kromě základních norem, učebního plánu a učebních osnov, realizovaných při vyučování dle pevně daného rozvrhu, byly připravovány různé školní i mimoškolní akce a aktivity.

Mezi programy, které v této době vznikly, si své místo na slunci uhájily akce související s vytvořeným Programem preventivních aktivit KGM, který byl finančně oceněn ŠÚ pro Prahu 4. V rámci tzv.“Dnů D“ probíhala práce v různých sekcích (např. výtvarná, dokumentaristická, biologická, dramatická), při které měli studenti možnost zažít pocit uvolnění, seberealizace, uplatnění tvůrčí invence, setkat se se zajímavými osobnostmi společenského a kulturního života. Díky tomuto úspěchu mohl být uspořádán a finančně pokryt tzv. kongres sekcí, na kterém jednotlivé sekce prezentovaly své programy, nápady a postřehy. Z tohoto neformálního setkání studentů, profesorů a odborníků v oblasti protidrogové problematiky vzešel nový podnětný plán práce sekcí. Každoročně byly pořádány tzv. prázdninové seznamovací pobyty s výukou cizích jazyků, především angličtiny, probíhající v krásném a dosud čistém prostředí Jizerských hor. Ty umožňovaly sblížení nových kolektivů, zlepšení fyzické a psychické odolnosti při pobytu v přírodě. Jedním z cílů bylo také zjištění úrovně znalosti cizího jazyka a prohloubení komunikace v cizím jazyce. Tyto pobyty se postupně staly tradiční akcí před nástupem studentů do 1. ročníku jako tzv. úvodní soustředění.

Ve školním roce 1997/1998 studovalo na KGM 243 studentů ve 14 třídách. Práci zajišťovalo 27 pedagogů a dva správní zaměstnanci. Vzhledem k tomu, že byl v populaci signalizován stále častější výskyt specifických (vývojových) poruch učení, a to i u žáků nadaných se zřejmými studijními předpoklady, byl vedením gymnázia ve spolupráci s odborníky z FF UK v Praze vytvořen specializovaný program pro studenty s SPU na víceletém gymnáziu. Jeho podporou příslušnými orgány a schválením bylo umožněno zahájení práce v září 1997. Od té doby tímto programem prošla již celá řada studentů, z nichž většina úspěšně ukončila studia maturitní zkouškou, byla přijata na vysoké školy různých typů, studuje na VŠ nebo již svá studia úspěšně dokončila. S ohledem na tento fakt lze říci, že tento program má z hlediska úspěšnosti své místo ve vzdělávací práci gymnázia a umožňuje nadaným studentům handicapovaným SPU (dyslexie, dysgrafie apod.) prožít středoškolská studia bez stresů a ve větší psychické pohodě.

V předchozích školních letech i v letech dalších narůstal počet talentovaných studentů, kteří reprezentovali a reprezentují KGM na různých oficiálně vyhlášených soutěžích, olympiádách a projektech (recitační soutěž „Pražské vajíčko“, soutěž „Mladý historik“, „Pythagoriáda“, „Archimediáda“, olympiáda v ČJL, Bi, Ch, konverzační soutěže v AJ, NJ, FJ, atd.). Vyučující aktivně organizovali i další pestré aktivity a školní projekty, programy a klání, jejichž počet se rok od roku stále rozšiřuje (soutěž v IVT se zaměřením na grafiku „Jsem borec“, „Vánoční turnaj KGM“, Olympijský den KGM“, zeměpisné exkurze jako je „Den Země“, biologické projekty jako je „Pražská veverka“, výtvarné akce, výstavy a projekty, akce Klubu mladého diváka, Školního filmového klubu, aktivity Evropského klubu KGM, vodácká soustředění, lyžařské zájezdy, cykloturistické zájezdy, poznávací zájezdy po vlastech českých i do zahraničí, a mnoho dalších).

Ve školním roce 1998/1999 studovalo na našem gymnáziu již 304 studentů v 18 třídách. Pedagogický sbor se rozrostl na 30 pedagogů. Hospodářskou správu zajišťovali 2 zaměstnanci. V tomto roce se u nás uskutečnily první maturitní zkoušky. Nadpoloviční většina absolventů byla přijata na VŠ.

Od školního roku 1999/2000 počínaje prvními ročníky vstoupil v platnost nový generalizovaný učební plán gymnázia, byly změněny také kódy gymnaziálních oborů. Do tohoto roku jsme vstoupili se 347 studenty v 19 třídách a s 30 pedagogy a 6 správními zaměstnanci. V průběhu roku byla škola zařazena do mezinárodního výzkumu zjišťujícího připravenost patnáctiletých pro život, který formou testů OECD Programme for International Student Assessment zadávali členové ČŠI v koordinaci s ÚIV, a to v kvintách a septimách. Toto zjišťování potvrdilo, že škola velmi úspěšně zvládla porovnání jak v národním tak v mezinárodním měřítku.

V této době již materiální a technické podmínky dosáhly vzhledem ke krátké době působení gymnázia vysoké úrovně. Škola v roce 2000/2001 vzdělávala 437 studentů ve 23 třídách s 38 pedagogy a 7 správními zaměstnanci. Využívala již 24 učeben, 12 kabinetů a 6 kanceláří. Ze 42 absolventů bylo 82 % přijato na VŠ (6 z nich na 2 VŠ současně). Do jisté míry bylo dosaženo také stabilizace pedagogického sboru, byly již pevně položeny normy, jimiž se práce KGM i studentů řídila. Tato fakta byla oceněna i v závěrech kontrolního zjištění ČŠI.

Aktuálním problémem té doby byly úvahy nad existencí nebo neexistencí víceletých gymnázií. Růst a rozvoj KGM přesto pokračoval. Umožnil to úbytek populace ovlivňující stav žáků obou základních škol, v jejichž prostorách gymnázium sídlilo. Na základě snížení počtu žáků těchto ZŠ byly provedeny změny, jimiž byly v roce 1997/1998 obě školy, ZŠ Rakovského I a ZŠ Rakovského II, sloučeny do jednoho právního subjektu. Po nějaké době se začaly do té doby podnětné a vzájemně výhodné vztahy ZŠ a KGM měnit, vedení ZŠ spolupráci ukončilo a veškeré snahy vedení gymnázia nevedly k jejich opětovnému navázání. Bariérám vytvořeným na straně pronajímatele objektu bránícím snahám o kvalitnější úroveň komunikace mezi oběma školami nepřispěl ani postoj obce. Vynikající byla naštěstí spolupráce s vedením i pracovníky Školského úřadu Praha 4, jejichž pomoc a podpora pomáhala překonat narůstající problémy.

V roce 2001/2002 studovalo na KGM 429 studentů ve 23 třídách pod vedením 39 pedagogů. O hospodářské zázemí gymnázia se staralo 5 správních zaměstnanců. I přes neurčité existenční vyhlídky rozvoj gymnázia v tomto období pokračoval. Významná byla účast KGM v mezinárodním programu Comenius, při němž byly navázány partnerské kontakty se školami v Německu, Litvě a na Slovensku. Tématem byla „Kultura mladých jako most při společenských změnách mezi východem a západem“. V jednotlivých letech byla vyhlášena zajímavá témata. V prvním roce „Lidová hudba, tradice a jejich vliv na mladého člověka“. Produktem byl program „Koncert čtyř národů“, který organizačně zajišťovalo KGM a který se konal dne 17.6.2002 V Praze. Společný program byl příjemným setkáním mladé i starší generace všech zúčastněných národů a přehlídkou pěveckých sborů, školních kapel a tanečních skupin těchto škol. Významný podíl na přípravě a organizaci programu měla oborová komise německého jazyka, hudební výchovy a členové a vedení zájmového kroužku KGM Chorus. Němečtí kolegové zajistili nahrávku CD a byla vytvořena příloha, tzv. Mezinárodní zpěvník. Doprovodnými akcemi bylo pořádání vzájemného chat-u partnerských škol, projektu „Národní vánoční zvyky a koledy“, výtvarné soutěže „O nejlepší výtvarné zpracování loga projektu“. Rozběhly se i dopisové kontakty studentů. Další etapa projektu probíhala pod heslem „Národní kuchyně, stravovací návyky a jejich vliv na zdraví, současné trendy ve stravování“. Produktem byla Mezinárodní kuchařská kniha a soutěž v kuchařském umění studentů partnerských škol v Alsfeldu. Třetí etapa proběhla pod heslem „Módní trendy v odívání a jejich vliv na formování osobnosti mladého člověka, vliv populárních osobností na vlastní image“. Produktem byl výtvarný projekt a sociologická studie se závěrečným programem ve Spišské Nové Vsi na Slovensku.

Kromě takto rozsáhlých projektů se škola v roce 2002/2003 zapojila do řady menších, ale přesto hodnotných akcí. Studenti se mohli pravidelně dozvídat spoustu nových zajímavých informací např. v programu Faber, jehož tvůrci vesele a s žertovnou nadsázkou, přesto historicky věrohodně, předváděli didakticko-divadelní pořad se středověkou tematikou (např. středověké právo, soudnictví, trestání, historie zadních řemesel, řemeslná výroba, stravování a věci denní potřeby atd.). Méně vtipné, ale o to záslužnější, byly návštěvy studentů septim a oktáv na transfúzním oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, ze kterých si účastníci mohli odnést mnoho důležitých informací. Vyzdvihnout je třeba skutečnost, že pod vlivem tohoto prostředí i získaných zkušeností se většina těchto studentů stala dobrovolnými dárci krve. Důležité je zmínit, že kontakty s odbornými pracovišti „pěstuje“ KGM po celou dobu svého působení. Jednou z forem je spolupráce s odbornými ústavy, laboratořemi, nemocnicemi, fakultami i Akademií věd ČR. Výchovně vzdělávací práce gymnázia je tak obohacována praxí, kontaktem s prostředím vědy, výzkumu a provozu těchto špičkových pracovišť a institucí. Mezi nezapomenutelné patří exkurze na patologické oddělení Nemocnice Na Bulovce organizované oborovou komisí biologie pro studenty nejvyšších ročníků. Přes důkladnou teoretickou přípravu, které se jim v bohaté míře dostalo od vyučujících biologie a která byla lékaři při pitvě vysoce hodnocena, byli mnozí studenti i vyučující zaskočeni absolutně surovou realitou neživého lidského těla. Přes tato pochopitelná negativa byla tato aktivita vysoce hodnocena, a to zvláště studenty, jejichž profilace směřovala ke studiu na přírodovědecké fakultě a na medicínských oborech.

Ve školním roce 2003/2004 studovalo na gymnáziu 481 studentů ve 25 třídách. Pedagogický sbor se rozšířil na 45 pedagogů, hospodářský úsek na počet 13 zaměstnanců. V tomto období vzniklo z iniciativy vedení gymnázia „Školní poradenské centrum“, které sdružilo v jednom celku všechny poskytované činnosti i příslušné odborníky. V jeho rámci byli soustředěni: školní psycholog, výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik a metodik prevence. Úkolem těchto pracovníků je poskytovat studentům KGM všestrannou péči. Vynaložením nemalých finančních prostředků byla provedena rekonstrukce dvou počítačových učeben. Podařil se také velký projekt, který zajistil do všech kabinetů umístění počítačů s příslušenstvím zapojených do sítě. Zvětšil se i počet kopírovacích strojů. Tento technický rozvoj výrazně zlepšil pracovní podmínky učitelů a ještě více jim otevřel cesty k modernizaci vyučovacího procesu využitím techniky. Úspěšné byly také výsledky maturitních zkoušek i přijetí 94 % z 85 absolventů na vysoké školy.

Do školního roku 2004/2005 vstoupilo gymnázium se 435 studenty, 42 pedagogy a se 13 správními zaměstnanci. Tento rok byl pro KGM, stejně jako pro další školy v ČR, do jisté míry „zlomový“. V jeho průběhu (na počátku roku 2005) vstoupila v platnost celá řada nových legislativních předpisů a norem, s nimiž bylo nutné se důkladně seznámit. Souborem s největším rozsahem a dopadem na práci škol je zákon č. 561/2004 Sb., (tzv. školský zákon), se sérií prováděcích předpisů a souvisejících vyhlášek, školský zákon. Mezi novinkami byl i Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání týkající se nižších ročníků víceletého gymnázia. Tímto dokumentem byly ukotveny změny požadavků na pedagogické přístupy, které jsou prioritně orientovány na aktivní a efektivní vyučování. V souladu s legislativou bylo novým způsobem prováděno vnitřní hodnocení práce gymnázia. Toto zjišťování bylo zaměřeno na klima školy, třídy, efektivitu vyučovacího procesu v závislosti na zařazovaných metodách a formách práce, přístupech vyučujících, na využívání motivace a prvků aktivního učení, v neposlední řadě také na odborné erudici vyučujících. Výsledky této evaluace obsahovaly především pozitiva.

V roce 2005/2006 studovalo na gymnáziu 441 studentů ve 22 třídách. Pedagogický sbor se rozšířil na 43 pedagogů. Hospodářské zázemí školy zajišťovalo 14 pracovníků. Prostory, ve kterých gymnázium působilo, se nezměnily. Gymnázium se pravidelně zapojuje do projektu „Maturity nanečisto“, jehož organizaci zajišťuje CERMAT. Cílem projektu je ověřit si schopnost školy a studentů reagovat na požadavky systému „nových“ maturitních zkoušek. Pravidelně jsou proškolováni i členové pedagogického sboru. Účinnost nového systému organizace maturitních zkoušek byla odložena na rok 2010. Do té doby leží před pracovníky gymnázia spoustu práce tak, aby nové maturity byly úspěšně zvládnuty. Pedagogové i vedení KGM věří, že bude zajištěna dostatečná informovanost všech zúčastněných. Přes novinky v oblasti systému a organizace maturitních zkoušek gymnázium stále klade velký důraz na kvalitní přípravu studentů k maturitním zkouškám i na přípravu jejich organizace a úrovně jejich průběhu. Tato snaha přináší předpokládané výsledky. Dokladem toho je skutečnost, že úspěšnost absolventů při přijetí na vysoké školy všech typů se pohybuje mezi 94 % až 98 %.

Byla zahájena práce na tvorbě Školního vzdělávacího programu KGM pro nižší ročníky víceletého gymnázia (prima až kvarta). Před zahájením práce byla jasně stanovena koncepce gymnázia, jeho motto a cíle, kterými se chce dále profilovat. Do této poměrně složité a náročné práce byly zapojeny všechny oborové komise. Práci výrazně koordinovala školní metodička, která ji usměrňovala a kontrolovala její výstupy i splnění nezbytného legislativního rámce. Po poměrně dlouhém období hledání, výběru a skládání jednotlivých částí spatřil Školní vzdělávací program KGM světlo světa. Gymnázium jej po důkladné přípravě nazvalo v duchu odkazu Jana Amose Komenského „Škola je dílna lidskosti“. Tento název plně odráží ideu zakladatelů a krédo školy, které se svou prací snaží naplňovat. Od 3.září 2007 byly podle tohoto ŠVP zahájena práce v prvním ročníku osmiletého gymnázia (primách).

Důležitou událostí bylo i zřízení Školské rady KGM, která byla ustanovena ředitelkou KGM na základě zřizovací listiny ze dne 1.11.2005. Počet členů byl stanoven na tři, proběhla volba členů, ti pak zvolili předsedkyni tohoto orgánu. Činnost Školské rady KGM byla zahájena dne 4.4.2006. Školská rada od zahájení své práce úzce spolupracuje s vedením gymnázia, chápe školskou problematiku a snaží se dle svých možností pomoci. Na základě podnětů, připomínek a návrhů rodičů a studentů i pedagogů byla v poslední době řešena například problematika školního stravování, jehož kvantitativní a kvalitativní hodnota již neodpovídá současným potřebám studentů a zaměstnanců gymnázia ani novým stravovacím trendům. Na základě podnětu rodičů a za jejich výrazné finanční i organizační účasti byl zrekonstruován prostor stávajícího školního bufetu, byl vybaven nejmodernější technologií a novým zařízením, a bylo tak vytvořeno centrum rychlého celodenního občerstvení a výdeje obědových snacků vysoké hygienické i estetické úrovně. 

Gymnázium zajistilo stálé připojení na „rychlý“ internet a dále rozšířilo technické vybavení kabinetů a tříd. Ve školním roce 2006/2007 se KGM zapojilo do projektu pod záštitou MHMP a zavedlo nový systém evidence studentů a zaměstnanců na základě ISIC a ITIC karet s mezinárodní působností. Důvodem byla snaha zajistit co největší stabilitu školního prostředí a zvýšit bezpečnost studentů i zaměstnanců gymnázia. ISIC karta je mezinárodní identifikační průkaz studenta, celosvětově uznávaný jako doklad prokazující statut studenta střední školy. Průkaz vydává světová organizace ISTC pod záštitou EU a UNESCO. Průkaz umožňuje jednoznačnou a rychlou identifikaci studenta (odpadá např. nutnost vydávat potvrzení o studiu pro DP). Karta ISIC funguje na KGM od školního roku 2007/2008 jako kombinovaný průkaz studenta a umožňuje vstup do budovy (evidenci příchodů a odchodů), evidenci stravování (objednávání, odhlašování a výdej stravy), identifikaci studenta KGM, využívání jako kreditní karty v rámci služeb poskytovaných školou, využití ISIC karty na poskytnutí slev (při cestování – letenky, autobusové, vlakové jízdenky, při vstupu do světově proslulých kulturně historických objektů a památek, při vstupech na zábavu a sport, při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách, další slevy a výhody při nákupech, stravování a vzdělávání).

Ve školním roce 2007/2008 byl po ukončení pokusného ověřování zahájen projekt elektronického docházkového systému a systému elektronické třídní knihy a studijního průkazu. Již první zkušenosti dokládají jeho nesporné výhody. Do elektronického systému evidence záznamů o vzdělávacích výsledcích studentů (studijní průkaz) a evidence docházky studentů na vyučování zaznamenaných v tzv. elektronické třídní knize byl již v předchozím školním roce na základě přiděleného hesla umožněn přístup rodičům. To jim umožňuje získat okamžité informace o příchodu studenta do školy, o jeho odchodu a o jeho vzdělávacích výsledcích. Při pravidelném vstupu rodičů do tohoto systému je zajištěna kontrola docházky do školy, snížení rizik nedovoleného odchodu z vyučování a eliminace záškoláctví, tím i zvýšení bezpečnosti studentů. Rodiče mají rovněž rychlý a pravidelný přehled o prospěchu a chování studenta ve škole.

Ve školním roce 2007/2008 se na škole vzdělávalo 447 studentů ve 23 třídách. Pedagogický sbor měl 44 členů, 3 kolegyně pečovaly o dítě na mateřské dovolené. Hospodářský úsek zajišťovalo 12 zaměstnanců. Od října 2007 gymnázium převzalo do nájmu další dvě místnosti, které byly využívány jako učebny, a několik malých pomocných prostor (kanceláře, kabinety, sklady). V této době proběhla v části objektu rekonstrukce starých silně amortizovaných dřevěných oken výměnou za nová plastová. Náročná akce, při které gymnázium vyvinulo součinnost, výrazně přispěla ke zvýšení tepelné pohody žáků a snížila předchozí velké ztráty energií. Gymnázium pokračovalo v dalším rozšiřování materiálně technického zázemí školy.

Ve školním roce 2008/2009 se na KGM vzdělávalo 469 studentů ve 26 třídách. Pedagogický sbor měl 46 členů. Tento školní rok 2008/2009 měl pro život školy zásadní význam. Po dohodě vedení obou subjektů sídlících v budově školy Rakovského byly provedeny změny využívaných prostor a rozšířeny o nový trakt. Tato situace umožnila provést na základě souhlasu MČ Praha 12, majitele objektu, úplné oddělení provozu obou škol, ZŠ Rakovského a Klasického gymnázia Modřany. Kromě provedení stavebních úprav sádrokartonovými nenosnými příčkami byly postupně plně odděleny i vstupy a měřiče energií. KGM tím získalo autonomii v oblasti spotřeby a úhrady energií. Tímto krokem byla významně posílena bezpečnost studentů a zaměstnanců gymnázia i majetku KGM. Ve spolupráci s rodiči byl vybudován nový projekční sál vybavený moderní promítací technikou. Další odborné učebny byly vybaveny dataprojektory. Rozšířeny byly vstupní prostory recepce na tři turnikety zajišťující plynulý vstup do budovy. Velkým úspěchem byla realizace projektu sportovního a relaxačního centra. Toto tělovýchovné a relaxační zařízení školy s posilovnou, spinningovým sálem, pohybovým a relaxačním zázemím umožňuje zvyšování tělesné zdatnosti a psychické odolnosti studentů. Na základě velkého zájmu studentů a rodičů bylo zřízeno další středisko rychlého občerstvení. Hospodářská správa měla 17 zaměstnanců.

Školní rok 2009/2010, který byl již 15. rokem existence gymnázia, byl zahájen standardně. V říjnu a listopadu 2009 však došlo k dramatickému nárůstu počtu studentů i tříd. Důvodem bylo přijetí 90 studentů přestupem z bývalého Česko-italského jazykového gymnázia v Praze 9, jehož činnost v té době kolabovala. Cílem vedení KGM bylo pomoci těmto studentům překonat krizi, ve které se ne vlastní vinou ocitli, a umožnit jim dokončit gymnaziální vzdělávání. Vzniklá situace si vyžádala zpracování učebního plánu, změny úvazků a rozvrhů, ale zejména maximální nasazení vedení KGM i všech členů pedagogického sboru. V této oblasti byli velkým přínosem nově přijatí členové italské sekce. Zapojení nových studentů do činnosti KGM bylo úspěšné. Drtivá většina z nich pochopila náročný systém práce na této škole. Studenti posledního ročníku (oktávy) uspěli i při maturitní zkoušce. Pouze jeden z nich neukončil poslední ročník v řádném termínu. V tomto období studovalo na KGM 556 studentů ve 29 třídách. Pedagogický sbor měl 50 členů, o technické a hospodářské zázemí se staralo 18 správních zaměstnanců.

Školní rok 2010/2011 gymnázium zahájilo se 464 studenty ve 24 třídách. Počet studentů se snížil v důsledku odchodu velkého počtu absolventů. Výchovně vzdělávací práci zajišťovalo 40 pedagogických pracovníků. Zázemí v oblasti hospodářské správy a stravování zabezpečovalo 18 zaměstnanců. Vedení školy se za podpory Školské rady KGM a ve spolupráci s rodiči podařilo rozšířit počet multimediálních učeben a provést částečnou obnovu stávajícího technického zázemí. Nájemní vztah KGM k provozování školícího a rekreačního zařízení, hotelu Mumlava v Harrachově, byl z důvodu prodeje hotelu jinému zájemci ukončen. V měsíci srpnu proběhlo za pomoci a podpory předsedy Školské rady KGM vyhledání jiného objektu a stěhování na nové zařízení, hotel Idol v Dolních Mísečkách, s výhodnou polohou i vybavením vysoké úrovně. Na tomto objektu bylo s úspěchem realizováno pracovní soustředění pedagogů i úvodní soustředění studentů a další akce. Vzhledem k nesouhlasu jednoho ze spolumajitelů společnosti byla již tradiční činnost gymnázia v oblasti provozu školícího a rekreačního zařízení trvající nepřetržitě od roku 1997 ukončena. Přes tuto závažnou změnu se podařilo uzavřít smlouvu o spolupráci mezi novými provozovateli hotelu a zástupci Školské rady KGM a vedení gymnázia, na jejímž základě mohou být realizovány pobyty studentů a pedagogů gymnázia za zvýhodněných podmínek. Právě díky této spolupráci se podařilo plánované akce výchovně vzdělávacího plánu nejen splnit, ale i rozšířit. Významné bylo pokračování projektu Živé Labe, který pokračoval s mezinárodní účastí na hotelu Idol v Dolních Mísečkách. V rámci širokého spektra činností při zjišťování stavu vody Labe v oblasti jeho pramenů a kvality souvisejících přírodních biotopů prokázali studenti KGM výborné znalosti a vzorně reprezentovali své gymnázium. Byla ověřena účinnost práce v rámci jazykového soustředění (campu). Týdenní intenzivní výuka anglického jazyka probíhala nejen v klasických učebnách, ale také při různých sportovních a turistických aktivitách, v rámci interaktivních her a soutěží i při neformální komunikaci. Na výuce se podílela stávající aprobovaná vyučující AJ a rodilý mluvčí, vyučující anglického jazyka z Velké Británie. Právě intenzivní příprava za účasti obou vyučujících umožnila velkou efektivitu campu, který u většiny studentů odstranil strach z bezprostřední komunikace a zvýšil jejich znalosti a komunikativní dovednosti v jazyce.

Významně se rozšířily kontakty KGM se zahraničními školami. Při poznávacím zájezdu na řecký ostrov Rhodos byl CK Fischer, která pobyt studentů a pedagogů zajišťovala, zprostředkován kontakt s gymnáziem v hlavním městě tohoto krásného ostrova. Na základě oboustranného zájmu vedení škol byl připraven rámcový projekt vzájemné spolupráce, který obohatí činnost obou škol a studentům KGM přinese další možnosti poznat kulturní a společenský život i prostředí řeckých studentů. Součástí aktivit jsou také plánované výměnné pobyty studentů a pedagogů. Pokud to situace umožní, bude na přelomu měsíců května a června 2012 realizován pobytový a poznávací zájezd „Rhodos 2012“. V tomto školním roce proběhla poprvé maturitní generálka, která byla stejně jako první „ostrá“ verze nových maturitních zkoušek na KGM úspěšná. Ve společné části zvládlo maturitní zkoušku úspěšně 99 % studentů oprávněných konat v tomto školním roce maturitní zkoušky. Výsledky absolventů ukázaly, že přes zmatky provázející legislativní a organizační rámec těchto „nových zkoušek“ většina studentů pochopila nutnost svědomité přípravy, nepodcenila závažnost situace a úspěšně prezentovala ve škole získané poznatky. Odpovědným přístupem, velmi dobrými výsledky a přijetím většiny absolventů na vysoké školy bylo KGM výborně reprezentováno.

Školní rok 2011/2012 byl již 17. rokem existence gymnázia. Zahájili jsme jej se 410 studenty v 21 třídách. Pedagogický sbor včetně členů vedení byl 37členný. Provoz školy a hospodářskou činnost zabezpečovalo celkem 10 zaměstnanců sekretariátu, recepce, úseku stravování a údržby. Při výchovně vzdělávací práci byla pozornost vedení a pedagogů upřena na kvalitní vzdělávací oblast a úspěšné výsledky při maturitních zkouškách. Současně bylo cílem uspět také při celoplošném státním testování znalostí studentů kvart v českém jazyce, matematice a anglickém jazyce. Přes velké potíže s připojením do systému a další technické problémy, které testování provázely, byl závěr výborný a výsledky studentů velmi dobré. Věříme, že testování v příštím školním roce bude připraveno kvalitněji, a to jak obsahy a systém zadávaných otázek, tak zejména technická podpora celého projektu.

Také v tomto školním roce se konaly maturitní zkoušky v novém systému. Období, ve kterém maturity probíhaly, bylo nejnáročnějším úsekem celého školního roku. Náročná byla nejen jejich příprava školou, vedením a pedagogy, tak jejich organizační a personální zabezpečení. Přes jejich velkou náročnost byly maturitní zkoušky z 94 % úspěšné, jen několik studentů při nich neuspělo. Ti jsou přihlášeni ke konání zkoušky v podzimním termínu. Paradoxem je, že také studenti, kteří neuspěli při maturitní zkoušce, jsou již přijati na vysoké školy. Celkově bylo na vysoké školy různých typů přijato 98 % studentů.

V tomto školním roce proběhlo velké množství akcí souvisejících s výchovně vzdělávacím plánem i těch, které jej ještě rozšířily. Patří sem úvodní soustředění prim, jazyková soustředění – campy, ozdravné pobyty se sportovním vyžitím na horách, cyklistický zájezd do Nizozemí. K důležitým akcím patřil Evropský den jazyků. Studenti úspěšně reprezentovali školu v celé řadě sportovních akcí, zajímavá byla soutěž Poprask a množství utkání v rámci soutěže „O pohár starosty Prahy 12“. pobyty v zahraničí, drobné i rozsáhlejší projekty. Běžnou výuku v učebnách oživily kontakty s PřF UK, která zprostředkovala studentům zážitek z účasti na skutečných pitvách. Velmi pestré byly zeměpisné exkurze v Čechách, v Polsku a Německu. Nezapomenutelný byl ozdravný pobyt na řeckém ostrově Kos u Egejského moře, v rámci něhož studenti poznali nový region, řeckou historii i současnost, sportovali a báječně relaxovali. Hluboký společenský, emotivně laděný a charitativní dosah měl celoškolní projekt „Nickyho rodina“, jehož součástí se stala prezentace studentských prací v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a setkání s paní Martinou Němcovou. V oblasti společenských věd jsou organizovány kontakty s občanským sdružením PANT, které zajišťuje škole návštěvy věznice a rozhovory s odsouzenými. Své místo ve škále projektů má i nadále projekt Soudci do škol. Oborová komise biologie připravuje aktivity a přednášky ve spolupráci se sdružením Ornita. Pokračuje kontakt se sdružením Andromeda. Lze říci, že výchovně vzdělávací práce KGM byla i v tomto školním roce úspěšná.

Školní rok 2012/2013 byl zahájen s 320 studenty v 16 třídách. Pedagogický sbor byl 31členný. Hospodářské zázemí bylo vedeno 7 správními zaměstnanci. Výchovně vzdělávací práce pokračovala dle Školního vzdělávacího programu KGM „Škola je dílna lidskosti“, který je aktuálně doplňován a vyhodnocován.

Nově přijatí studenti do 1.ročníku vzdělávání se zúčastnili velmi úspěšného úvodního soustředění. Tradičně byla práce školy obohacována širokou škálou dalších aktivit, projektů a programů, z nichž některé úspěšně pokračovaly a jiné svou činnost v tomto roce teprve zahájily. Kromě projektu „Soudci do škol“, prevence kriminality se sdružením PANT, spolupráce se sdružením Ornita a dalšími neziskovými a charitativními sdruženími, např. projekt Šance, Srdíčkové dny apod. Byl zahájen nový projekt „Od totality k demokracii“ vedený OK O/ZSV a D. Plánovaný závěr a shrnutí práce v projektu je předpokládáno v podzimních měsících roku 2013. Pokračovala snaha OK cizích jazyků o účast na projektech mezinárodní spolupráce. Ovoce přineslo i předmaturitní soustředění oktavánů v dubnu 2013, které drtivé většině z nich umožnilo procvičení obsahu maturitních zkoušek a zajistilo tak kvalitní a intenzivní přípravu k vykonání maturitních zkoušek.  Dosah byl zřejmý, protože úspěšnost přijetí absolventů na různé typy VŠ je v tomto školním roce 99 %. Mnoho úspěchů sklidili studenti v různých tělovýchovných a sportovních soutěžích a turnajích. Běžnou výuku zpestřovala práce s interaktivními tabulemi, dataprojektory, ale i odborné exkurze, zeměpisné projekty a vycházka, návštěvy odborných pracovišť, např. Pitev na PřF UK, výstav, muzeí a galerií. Významné místo v práci školy měly také aktivity ekologického a preventivního charakteru, Den D, Den Země, Den zdraví.

Na přelomu měsíce května a června 2013 mělo téměř 40 studentů a pedagogů úžasnou možnost poznat nádherný řecký ostrov Rhodos, jeho přírodní podmínky, místa, kudy kráčela historie dokládající jeho minulost, ale i současný život jeho obyvatel. V průběhu měli studenti příležitost navštívit gymnázium v hlavním městě ostrova, nahlédnout do tříd a spatřit život této školy uvnitř. Byly tak zahájeny první kroky projektu vzájemné spolupráci. Naprosto vynikající servis byl účastníkům pobytu zajištěn CK Fischer. Pohled na práci školy v uplynulém školním roce dokládá, že se gymnáziu daří plnit stanovené vzdělávací cíle.

Ve školním roce 2013/2014 škola zahájila s 280 studenty v 15 třídách. Pedagogický sbor byl 25členný. Technické zázemí bylo zajišťováno 7 zaměstnanci. Také tento školní rok byl udržen vysoký standard naší práce. Došlo na hodnocení úspěšnosti ŠVP a jeho doplnění. Vedení školy hledalo další možnosti rozvoje školy. Vzhledem k velkému zájmu rodičů byla zahájena práce na přípravě projektu profilace anglický jazyk. Ke kvalitě práce školy přispěly jak tradiční akce, jakými jsou projekty Den Země, Den zdraví, Den D, ale také projekty nedávno vzniklé. Jedním z nich je propojení výuky společenských věd a získávání právního vědomí vstupem studentů do soudního procesu. Studenti mají na základě projektu „Soudci do škol“ a spolupráce s JUDr. Kydalkou možnost navštěvovat vybraná soudní jednání a sledovat jeho přípravu a průběh.  Dalším zajímavým projektem je nově „Studenti čtou a píší noviny“, ve které studenti získávají potřebné informace z prostředí médií a oboru žurnalistika, mají příležitost ověřit si schopnost tvořit příspěvky do novin. Program školy obohacují i odborné exkurze, mezi které se zařadily pravidelné návštěvy Uranového dolu Jáchymov, Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy a všech aktivit pořádaných ČVUT. Také v tomto školním roce spolupracovala s neziskovými organizacemi a pomáhala s organizací charitativních akcí.

Školní rok 2014/2015 byl zahájen s 256 studenty v 19 třídách. Výchovně vzdělávací práci zajišťovalo 29 pedagogů a 7 správních zaměstnanců. Studenti přijatí do prvních ročníků se zúčastnili úvodního soustředění na horách. Významně se rozšířila vzdělávací nabídka a byl zahájen projekt profilace anglický jazyk. V důsledku toho došlo k navýšení počtu vyučovacích hodin AJ. Projekt od svého počátku počítal s kvalitní přípravou studentů na zvládnutí náročných mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge University. Byla navázána spolupráce s jazykovým centrem Cambridge P.A.R.K. V květnu 2015 se uskutečnily první jazykové zkoušky a certifikát získali všichni přihlášení studenti. Vyučující sekce AJ byli z tohoto prvního úspěchu nadšení a připravili další ročník testování. Anglická sekce zorganizovala zájezd do Velké Británie s intenzivní výukou angličtiny. Tímto pobytem v Londýně byla zahájena nová tradice pravidelných výjezdů na jazykové pobyty do Velké Británie. Studenti získali Certifikát o absolvování intenzivního jazykového kurzu. Pokračovala další řada akcí školy. Mezi novými projekty, které patřily k těm nejzajímavějším, bylo zapojení do projektu „Hrdá škola“. Studenti se svými učiteli pořádali několik akcí, jejichž cílem bylo posílení vědomí sounáležitosti se školou a práce jednotlivých kolektivů. Velice podnětnou a zábavnou byla akce „KGM hledá talent“, při níž jsem se vzájemně poznali, pobavili se a zjistili jsme, že jsou mezi námi dosud neodhalené talenty. Třídní kolektivy pod vedením studentské rady připravovaly materiály pro prezentaci své práce i života třídy a školy, tak vznikla první verze Ročenky KGM 2015.

Školní rok 2015/2016 škola zahájila s ………. studenty v ….. třídách. Výchovně vzdělávací práci zajišťovalo ……. pedagogů a ……. správních zaměstnanců. Studenti přijatí do prvních ročníků se zúčastnili úvodního soustředění na horách. V září jsme účastí na mnoha aktivitách pořádaných odbornými pracovišti a jazykovými instituty oslavili Evropský den jazyků. Studenti se zapojili do práce v sekcích a poznali tak jazyky různých zemí a jejich historické a společenské podmínky. Sekce španělského jazyka realizovala dva významné projekty, „Den hispánské kultury“ a „Španělsko křížem krážem“, při nichž studenti získávají znalosti a informace ze španělského prostředí, zejména z historie a společenského života. Byl zahájen cyklus přednášek a exkurzí FF UK pod názvem „Den latiny“. Kromě těchto aktivit škola organizovala návštěvy Planetária Praha, přednášky ve spolupráci se sdružením Ornita. Do své práce gymnázium zařadilo také exkurze do vazebních věznic Ruzyně a Pankrác s následnými besedami organizované ve spolupráci se sdružením PRAK. Pokračoval úspěšný projekt profilace AJ. Sekce AJ připravila pro studenty pobyt ve Velké Británii – Skotsku s intenzivní výukou angličtiny. Pokračovalo i testování jazykových znalostí při mezinárodních jazykových zkouškách Cambridge University. KGM obdrželo certifikát za 2.místo v nejvyšším počtu úspěšných účastníků v České republice mezi zúčastněnými školami včetně jazykových škol.

Školní rok 2016/2017 byl zahájen s 271 studenty v 15 třídách. Výchovně vzdělávací práci zajišťovalo 27 pedagogů a 8 správních zaměstnanců. Práce školy byla opět hodně pestrá a probíhalo velké množství různých aktivit. Opět se studenti přijatí do prvních ročníků zúčastnili úvodního soustředění na horách. Studenti maturitního ročníku se na Prezidentské chatě v Jizerských horách připravovali na úspěšné zvládnutí maturitních zkoušek. Významným rozšířením činnosti školy bylo zahájení vzdělávání žáků v základní škole. Na základě vytvoření nového projektu zpracovaného na základě spolupráce školy s HC Kobra v Braníku byly otevřeny dvě třídy ZŠ se sportovní profilací pro chlapce z hokejového klubu. Učební plány byly připraveny tak, aby respektovaly RVP ZV. K úpravě došlo pouze rozšířením počtu vyučovacích hodin tělesné výchovy tak, aby byl umožněn rozvoj sportovních činností a tréninkové přípravy. Kontrola ČŠI potvrdila kvalitní výuku a odpovídající zázemí pro rozvoj žáků i výborné podmínky pro jejich sportovní přípravu. Zahájením tohoto projektu došlo k navýšení pedagogických pracovníků o tři. Pokračovaly další projekty školy i specifické aktivity, např. projekt spolupráce s Transfuzním oddělením FN Královské Vinohrady, při kterém se studenti nejvyšších tříd spontánně stávají dárci krve a podporují tak tuto důležitou společenskou aktivitu směřující k záchraně lidských životů. Téměř 70 studentů vyzkoušelo své znalosti při mezinárodních zkouškách Cambridge University a 99 % z nich získalo certifikát ze zkoušek KET, PET, FCE ve formě for Schools. Významnou akcí byl ozdravný pobyt na Rhodosu. Průběh i výchovně vzdělávací výsledky dokládají, že škola plní funkci, pro kterou byla zřízena.

Školní rok 2017/2018 byl zahájen s …….. studenty v ……. třídách. Výchovně vzdělávací práci zajišťovalo …… pedagogů a …… správních zaměstnanců. Škola pokračovala v projektu profilace anglický jazyk. Všechny třídy studentů přijatých do prvních ročníků se zúčastnily úvodního soustředění na horách. Kromě akcí souvisejících s tematickými učebními plány organizovala studentská rada akci „Halloweeen na KGM a ZŠ“. Žáci připravili individuální i skupinové masky. Některé překvapily svou materiální a technickou propracovaností, ale všechny byly vtipné a pobavily jak účastníky, tak autory. Všichni jsme si užili hodně zábavy a hlasováním jsme rozhodli o udělení titulu „Nejlepší strašidlo školy“. Další nově vytvořenou soutěží byla „Soutěž v AJ hláskování“ pro studenty nejnižších ročníků gymnázia. Proběhl také další ročník úspěšné školní literární soutěže „Aprílové čtení“, při němž účastníci zápolí svými i převzatými texty a výraznou recitací. Interpreti mají velký potenciál a jejich osobní tvorba byla překvapivě naplněna neobvyklými jazykovými i poetickými prostředky. Vítězní autoři byli oceněni. Studenti oktáv se k maturitním zkouškám připravovali při úvodním soustředění. Tato kvalitní příprava výrazně ovlivnila jejich výsledky a úspěšné zvládnutí zkoušek. V příštím školním roce vstoupí škola do 24.roku své existence.

Školní rok 2018/2019 škola zahájila se …….. studenty v 19 třídách. Výchovně vzdělávací práci zajišťovalo …… pedagogů a 8 správních zaměstnanců. Průběh přijímacího řízení potvrdil velký zájem o vzdělávání na našem gymnáziu. Do prvních ročníků byla přijata téměř stovka nových studentů, ti se v prvním zářijovém týdnu zúčastnili úvodního soustředění v Krkonoších. Ke vzdělávání nastoupila také další skupina chlapců základní školy se sportovní (hokejovou) profilací. Došlo k vyhodnocení ŠVP zejména v oblasti profilace AJ a k jeho úpravám zejména v oblasti hodinové dotace. Bylo konstatováno, že projekt je velmi úspěšný a splňuje stanovené cíle. Certifikáty z mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge University získala naprostá většina přihlášených. Realizován byl studijní jazykový pobyt ve Velké Británii – Ilfracombe s výletem do Londýna. Studenti se zúčastnili intenzivní výuky angličtiny a získali jazykové certifikáty, současně poznali region jihozápadní Anglie, jeho historii, přírodní krásy i současný život obyvatel. Zahájena byla mezinárodní spolupráce se školou ve Španělsku, Madridu. V rámci této akce studenti gymnázia navštívili španělskou školu a v rámci pobytu reprezentovali KGM v zahraničí. Ve španělském prostředí měli studenti možnost získat jazykové zkušenosti, ověřit si své teoretické znalosti, také poznat historické podmínky a společenské prostředí Španělska. Projekt bude pokračovat i v dalším školním roce. Pokračovala také spolupráce s gymnáziem v Drážďanech. V závěru školního roku byla delegace studentů a učitelů tohoto gymnázia byla na radnici Prahy 12 přijata radním, Mgr. Petrem Prchalem. Přijetí se odehrávalo ve velmi přátelské atmosféře. Poté následoval sportovní turnaj, při němž si studenti KGM a ZŠ a němečtí studenti z Drážďan změřili své síly při různých sportovních aktivitách. Byly dohodnuty termíny dalších vzájemných setkání a aktivit. Předávání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům tentokrát proběhlo za účasti radního MČ Praha 12 ve Viničním domku Modřany. Škole se také v tomto školním roce daří plnit výchovně vzdělávací plán a stanovené cíle. To dokládají výchovně vzdělávací výsledky žáků, které jsou na velmi dobré úrovni.

Dne 2. září 2019 škola vstupuje do 25. školního roku své existence. Zahajujeme se 400 studenty a 50 zaměstnanci, z tohoto počtu je 42 pedagogů a 8 pracovníků hospodářské správy. Již v neděli 1. září začíná úvodní soustředění studentů 1. ročníků. V závěru měsíce září proběhne v rámci oslav Evropského dne jazyků vyhlášeného Radou Evropy akce „Týden jazyků na KGM, a to ve spolupráci s AISEC v projektu Edison. Na druhou polovinu měsíce října a začátek listopadu jsou plánovány jazykové pobyty ve Velké Británii – jižní Anglii, Portsmouth – Oxford, také výjezdy v rámci mezinárodní spolupráce do Španělska. Realizován bude také další ozdravný pobyt u moře na ostrově Rhodos. Tím bude pokračovat další etapa mezinárodních aktivit s gymnáziem v hlavním městě ostrova, a to ve spolupráci s honorárním konzulem ostrova Rhodos a za podpory zastupitelského úřadu v Athénách.

Aktivit, které budou v průběhu školního roku realizovány, je celá řada a jsou uvedeny v plánu aktivit viz www.kgm.cz.

Ve školním roce 2006/2007 získalo Klasické gymnázium Modřany, s.r.o., „Zlatý certifikát kvality“, vydaný SSŠČMS jako ocenění vysoké úrovně výchovně vzdělávací práce naší školy.

vedení KGM a ZŠ