Projekty

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.


Název projektu: Výzva 54 KGM
číslo výzvy 54
registrační číslo  projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001939

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2020

Ukončení realizace projektu: 31.12.2022

Od 1.9.2020 do 31. 12. 2022 je škola realizátorem projektu „ Výzva 54 KGM „ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001939, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. 

Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Vybrané projekty jsou zaměřeny na podporu základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

Cílem aktivity je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností. Aktivita podporuje vytvoření prostoru pro otevřenou diskusi v oblasti přístupu školy k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, diskusí o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury a prezentaci školy v oblastech zaměření projektu.

Komunitně osvětová setkávání

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy. Škola zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Děti ze školy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři.

Čtyřdenní stáže pedagogických pracovníků, třídní projekt pro 1 třídu aj.


Společně si rozumíme KGM

Od 1.9.2018 do 30.6.2021 je Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o. realizátorem projektu „Společně si rozumíme KGM“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001279, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Celková výše podpory činí 1 080 194 Kč.


Projekt
VÝZVA 49 KGM


je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001600 je zaměřen na začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem.


Projekt
ŠABLONY II ZŠ KGM
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0016145 je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů
a podporu extrakurikulárních aktivit.

Projekt
ŠABLONY II KGM
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016246 je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání žáků a aktivity rozvíjející ICT.