Profilace Anglický jazyk

Na základě zájmu žáků a rodičů a s cílem prohlubovat a rozšiřovat jazykové vzdělávání žáků vznikl nový projekt, ve kterém byl v rámci Školního vzdělávacího programu KGM vytvořen učební plán respektující platný RVP ZV a RVP G. Naše gymnázium od školního roku 2014/2015 nabízí uchazečům systém, který je zaměřen na intenzivní výuku anglického jazyka.
Základní týdenní hodinová dotace je posílena využitím disponibilních vyučovacích hodin, čímž bylo dle jednotlivých ročníků dosaženo navýšení počtu hodin ze 3 povinných na 6 až 10 vyučovacích hodin týdně. Výuka je zajišťována kvalifikovanými vyučujícími a posilována působením rodilých mluvčích. Anglický jazyk je vyučován v několika předmětech, které se zaměřují jednotlivě na zdokonalování anglické gramatiky, rozšiřování slovní zásoby, zlepšení čtení anglických textů, na znalost reálií anglicky mluvících zemí, či konverzaci s rodilými mluvčími z USA nebo Velké Británie. Cílem celého projektu je dovést žáky k získání mezinárodně uznávaných zkoušek Cambridge University. Vtéto oblasti je škola úspěšným partnerem Cambridge P.A.R.K. Žáci jsou již od prvního ročníku připravování na postupné zvládnutí jednotlivých jazykových zkoušek Cambridge (KET, PET nebo FCE), které jsou uznávány středními školami, univerzitami a zaměstnavateli po celém anglicky mluvícím světě. Projekt předpokládá úspěšné zvládnutí cambridgeských zkoušek a získání certifikátu FCE umožňujícího dle současné platné legislativy uznání maturitní zkoušky z AJ v profilové části maturitních zkoušek, a to nejpozději v sextě. Je předpokládáno, že v tomto ročníku se výuka angličtiny a příprava k maturitní zkoušce završuje. Žákům je v posledních dvou ročnících víceletého a čtyřletého gymnázia dán prostor pro přípravu na maturitní zkoušky z dalších předmětů dle zájmu žáků (biologie, chemie, fyzika, dějepis) a výběru dalšího studia na vysokých školách různých typů. Program gymnázia s profilací AJ doplňují různé konverzační soutěže a samozřejmě také vzdělávací pobyty ve Velké Británii.
V této oblasti má škola výborné zkušenosti s agenturou Student Agency. Realizované výjezdy mají vysokou úroveň a splňují stanovené cíle, žáci ubytovaní v anglických rodinách poznávají britskou kulturu a rozvíjejí své jazykové dovednosti v přímé interakci s rodilými mluvčími. Projekt má už nyní velmi kladné odezvy. O tomto faktu svědčí velký počet žáků, kteří ve školním roce 2015/2016 získali certifikáty Cambridge University. Ve školním roce 2016/2017 se další zkoušky Cambridge konají 13.5.2017. Na jejich přípravě a organizačním zajištění se za podpory dalších zaměstnanců školy podílí oborová komise anglického jazyka.