Aktualizace k omezení provozu

Dne 27.3.2020

v souladu s mimořádnými opatřeními vlády ČR

a pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

vstupují v platnost Informace k novému zákonu

o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020!

Trvají mimořádná opatření. Škola je do odvolání uzavřena, není možné ani poskytování konzultací jednotlivým žákům v prostorách školy. Vzdělávání žáků probíhá pouze distančním způsobem, a to včetně průběžného hodnocení a klasifikace dílčích zadání (dle školního řádu).

Tato opatření platí do odvolání.

vedení školy

Další informace k novému zákonu:

(o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020)

Přijímací řízení:

 • Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ) proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách;
 • Obsah a forma zůstávají zachovány, nemění se ani stanovená kritéria;
 • Uchazeč může JPZ konat pouze jednou, skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí;
 • Školní přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou;
 • Vyhodnocení Centrem proběhne nejpozději do 7 dnů;
 • Pro odevzdání zápisového lístku škole je stanovena lhůta 5 pracovních dnů;

Maturitní zkouška:

 • Pokud bude umožněna přítomnost žáků na středním vzdělávání ve středních školách nejpozději do 1. června 2020, pak bude maturitní zkouška zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve škole;
 • Současně platí, že maturitní zkouška musí být zahájena nejpozději do 30.června 2020, ale může v rámci školního roku 2019/2020 pokračovat i krátce po 30. červnu 2020;
 • Pokud by ani k 1. červnu 2020 nebylo možné, aby žáci byli osobně přítomni ve škole, zákon stanoví vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem (v tomto případě MŠMT ČR vydá zvláštní předpis);

V tomto případě je zvažována tato úprava:

 • Pokud žák v prvním pololetí posledního ročníku neprospěl nebo nebyl hodnocen, bude komisionálně přezkoušen; pokud žák vykoná úspěšně komisionální přezkoušení úspěšně, pololetní hodnocení mu bude upraveno; pokud však žák ani při komisionálním přezkoušení nebude úspěšný, pak v prvním pololetí posledního ročníku neprospěl; takový žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni konání komisionální zkoušky, nejdříve však 30. června 2020; takovému žákovi se dává možnost opakovat ročník, pokud o to ve lhůtě 5 pracovních dnů požádá;
 • Samotné hodnocení na maturitním vysvědčení škola provede tak, že zprůměruje známky z předmětů na třech posledních vysvědčeních žáka, na kterých tyto předměty figurují;

Úplné znění Informací k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020 naleznete na www.kgm.cz

Poznámka:

 • Do oznámení data otevření škol pro osobní přítomnost žáků probíhá stále výuka distančním způsobem, a to včetně průběžného hodnocení a klasifikace dílčích zadání a úkolů (dle školního řádu); hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů dle ŠVP; hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné, doložitelné, respektuje individualitu studenta a je v souladu s jeho individuálními možnostmi a pokrokem.                                       

vedení školy