Informace pro přijaté uchazeče

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Proti rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím Klasického gymnázia Modřany a základní školy, s.r.o. k rukám ředitelky školy.

V souladu s § 60g, odstavec 6 školského zákona potvrdí výše jmenovaný uchazeč, resp. zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v Klasickém gymnáziu Modřany a základní školy, s.r.o.  odevzdáním zápisového lístku školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zveřejněním. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Klasickém gymnáziu Modřany a základní školy, s.r.o., Rakovského 3136/II, 143 00 Praha 4.

Nezletilého uchazeče zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý procesní způsobilost.

Vážení rodiče,

pokud víte, že vaše dítě na naši školu nenastoupí, prosíme, požádejte elektronicky na email rouskova@kgm.cz o zastavení správního řízení o přijetí ke studiu na naše gymnázium. Tímto uvolníte místo dalším uchazečům, kteří mají zájem nastoupit na naši školu, ale z kapacitních důvodů nebyli přijati.

Velmi děkujeme.

za vedení KGM

Mgr. Lenka Rousková, v.r.

150 150 Informace pro přijaté uchazeče 2023-05-04