Výsledky přijímacího řízení – 2. kolo, obor 79-41-K/81

Informace ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

V souladu s § 60g, odstavec 6 školského zákona přijatý uchazeč, resp. zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v Klasickém gymnáziu Modřany, s.r.o., Rakovského 3136, Praha 4, odevzdáním zápisového lístku ředitelce Gymnázia, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zveřejněním. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v Klasickém gymnáziu Modřany, s.r.o., Rakovského 3136, Praha 4, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Klasickém gymnáziu Modřany, s.r.o., Rakovského 3136, Praha 4.

Odvolání proti nepřijetí

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou podat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí odvolání proti tomuto rozhodnutí. Odvolání se podává přímo ředitelce gymnázia. 

Vzor odvolání ZDE!

ID ČJL – přepočítané body M –  HPPV ŠPT AJ BODY CELKEM výsledek řízení
110811822 51 67,5 29 40 3 190,5 přijat/a
200111822 48 42 29 34 26 179 přijat/a
111010822 45 31,5 30 37 14 157,5 přijat/a
120211822 37,5 33 26 21 29 146,5 přijat/a
300711822 39 42 20 21 8 130 přijat/a