Druhé kolo

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), příslušná vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (v platném znění).

Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o., Rakovského 3136/II, 143 00 Praha 4, přijímá pro školní rok 2020/2021   

žáky

 • z tříd ZŠ do 1. ročníku osmiletého gymnázia, s profilací anglický jazyk, obor gymnázium 79-41-K/81;
 • ze tříd ZŠ do 1. ročníku šestiletého gymnázia, s profilací anglický jazyk, obor gymnázium 79-41-K/61;
 • z tříd ZŠ do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, s profilací anglický jazyk, obor gymnázium 79-41-K/41.

 

Organizace přijímacího řízení :

1.termín druhého kola přijímacího řízení se koná dne    25.června 2020.

Náhradní termín druhého kola přijímacího řízení se koná dne 29.června 2020 od 10:00.

 • Do 2. kola přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku ke střednímu vzdělávání přímo ředitelce školy, a to nejpozději do 20.6.2020 (přihláška – ODKAZ ZDE!). Přihláška nemusí být ověřená ZŠ. Nevyžadujeme lékařské potvrzení.
 • Škola zohledňuje výsledky jednotných přijímacích zkoušek konaných na jiném gymnáziu a rozhodnutí o případném nepřijetí z důvodu velkého počtu uchazečů (viz zveřejněná kritéria).
 • Vyplněnou přihlášku a výpis výsledků jednotné přijímací zkoušky prosím zašlete na email kralova@kgm.cz.
 • Po přijetí a zaevidování přihlášky ke vzdělávání bude uchazeč písemně vyrozuměn.
 • Výsledky budou vyhlášeny nejpozději 29.6.2020 na webu školy.

 • Termín pro odevzdání zápisového lístku na vybranou školu je stanoven na 5 pracovních dnů, tj. 7.7.2020

 

Poznámky : 

 • Do evidence jsou zařazovány pouze přihlášky obsahující všechny požadované náležitosti.
 • Školné pro školní rok 2020/21 je stanoveno na 43 000 Kč.

 

Informace o organizaci přijímacího řízení:
Mgr. et Mgr. Veronika Králová

e-mail: kralova@kgm.cz

telefon: +420 725 967 059

Informace o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 byly vydány a zveřejněny na www.kgm.cz dne 16.června 2020.

Mgr. Lenka Rousková, ředitelka školy, v.r.