Výsledky přijímacího řízení – 2. kolo, obor 79-41-K/81

Informace ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

V souladu s § 60g, odstavec 6 školského zákona přijatý uchazeč, resp. zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v Klasickém gymnáziu Modřany, s.r.o., Rakovského 3136, Praha 4, odevzdáním zápisového lístku ředitelce Gymnázia, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zveřejněním. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v Klasickém gymnáziu Modřany, s.r.o., Rakovského 3136, Praha 4, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Klasickém gymnáziu Modřany, s.r.o., Rakovského 3136, Praha 4.

Odvolání proti nepřijetí

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou podat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí odvolání proti tomuto rozhodnutí. Odvolání se podává přímo ředitelce gymnázia. 

Vzor odvolání ZDE!

IDČJL – přepočítané bodyM – HPPVŠPTAJBODY CELKEMvýsledek řízení
1108118225167,529403190,5přijat/a
2001118224842293426179přijat/a
1110108224531,5303714157,5přijat/a
12021182237,533262129146,5přijat/a
300711822394220218130přijat/a

Výsledky přijímacího řízení – 2. kolo, obor 79-41-K/81 2022-08-16