Výsledky přijímacího řízení

Informace ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

V souladu s § 60g, odstavec 6 školského zákona přijatý uchazeč, resp. zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v Klasickém gymnáziu Modřany, s.r.o., Rakovského 3136, Praha 4, odevzdáním zápisového lístku ředitelce Gymnázia, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zveřejněním. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v Klasickém gymnáziu Modřany, s.r.o., Rakovského 3136, Praha 4, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Klasickém gymnáziu Modřany, s.r.o., Rakovského 3136, Praha 4.

Odvolání proti nepřijetí

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou podat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí odvolání proti tomuto rozhodnutí. Odvolání se podává přímo ředitelce gymnázia. 

Vzor odvolání ZDE!

Výsledky

  • Čtyřleté
  • Šestileté
  • Osmileté

Výsledky přijímacího řízení 2022-06-09