Projekt TERCIE A – Voda v Modřanech

Do projektu „Voda v Modřanech“, který byl realizován díky MAPoGrantu Prahy 12 pod záštitou pracovních skupin EVVO a Digitalní gramotnost, jsme se zapojili již v průběhu loňského školního roku s nynější tercií A v rámci výuky chemie s mezipředmětovým přesahem s předměty fyzika, IVT, zeměpis a biologie.

Cílem projektu bylo sledování konkrétních parametrů kvality vody v Modřanech, kdy jednotlivé zapojené školy měly přidělen vodní tok a 1x do měsíce chodily se žáky měřit sledované vlastnosti v doprovodu se ZŠ Rakovského, která zapůjčovala měřící senzory od firmy PASCO a k tomu potřebné tablety s programem Sparkvue.

Tento několikaměsíční projekt byl slavnostně zakončen nyní v listopadu závěrečnou prezentací zapojených škol na MÚ Prahy 12, na jejichž stránkách můžete shlédnout i žáky vytvořenou prezentaci a fotografie z akce.

Naše škola měla na starosti měření kvality vody v přilehlém Lhoteckém potoce, kde jsme si zvolili vzdálenostně přijatelná a svými parametry co nejvíce rozdílná 3 stanoviště (můstek u KGM, retenční nádrž Dolní, můstek u ZŠ Angel). Na nich pak proběhla ve výsledku pouze 3 měření vzhledem k časové náročnosti a nutnosti asistence ZŠ Rakovského se zapůjčenými senzory. I přesto však šlo o velmi cenné poznatky při práci se senzory v propojení s programem Sparkvue a vzájemné poznávání žáků z různých škol.

Neocenitelné zkušenosti žáci získali také při kooperativní spolupráci v závěrečné fázi zpracování projektu, kdy v jednotlivých týmech zaměřených na konkrétní oblast tématu, rozvíjeli své kompetence kupř. při zpracování naměřených dat, práci s wordovskými dokumenty – tvorbou grafů v Excelu či prezentace s Powerpointem, tvorbou posterů – vyhledávání informací a uplatnění kritického myšlení při jejich výběru, výtvarným ztvárněním živočichů, rostlin či krajiny různými technikami či se samotným nácvikem a finální realizací prezentace na MÚ.

Práci se senzory od firmy PASCO na měření jednotlivých veličin jsme všichni ocenili jako velice intuitivní a jednoduchou, což bylo nespornou výhodou při jejich manipulaci na jednotlivých stanovištích. Konkrétně jsme měřili tyto parametry : teplota, vodivost, rozpuštěné pevné látky (TDS), pH, saturace a koncentrace 02, zákal (NTU). Žáci si tak mohli přímo v praxi ověřit, jaké základní fyzikální veličiny a chemické složení se ve vodě dá sledovat a co znamenají konkrétní hodnoty daných parametrů pro kvalitu vody či samotný život ve vodě.

 Každá škola dostala na starosti podrobnější rozbor výsledků jednoho z měřených parametrů, my jsme se zabývali více stanovením zákalu a měli tak možnost blíže prozkoumat jednu z fotometrických metod – nefelometrii. Byť se jednalo ještě o neprozkoumanou oblast fyziky a chemie z hlediska témat příslušejících danému ročníku víceletého gymnázia, žáci si s tím poradili jen s drobnými zaváháními a na závěrečné prezentaci bylo vidět, že i samotné analytické metodě porozuměli a s úžasnou lehkostí ji představili na svém posteru i ostatním školám.

Velice zajímavé bylo i porovnání některých vlastností vody ve Lhoteckém potoce s oficiálními daty měření pražského povodí, kdy byl Lhotecký potok monitorován od roku 2016 až do roku 2020, jehož data jsme porovnali s našimi. Konkrétně pak u koncentrace kyslíku ve vodě jsme zaznamenali zlepšení oproti oficiálním datům z roku 2020 a z hlediska třídy jakosti kvality vody by tak Lhotecký potok vystoupal do třídy I.

V oficiálních měřeních byly měřeny i koncentrace již konkrétních chemických sloučenin ovlivňujících kvalitu vody, pro ty však nebyly k dispozici odpovídající senzory, což by byla možná výzva do budoucích studií a bádání ve „vodách“ již pokročilejší chemie.

Ať již někdy dostaneme spolu s mojí tercií A možnost více prozkoumávat a bádat nad složením vody, již nyní patří mé obrovské díky všem žákům třídy 3A, mým spolupachatelům, za veškeré nasazení a úsilí, se kterým se do projektu a především do jeho závěrečných fází vrhli a za opravdu kvalitní zpracování a prezentaci na městském úřadě.

Ing. Tereza Starostová a studentky a studenti 3A

150 150 Projekt TERCIE A – Voda v Modřanech 2022-12-12