Výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče, vážení uchazeči,

podle zákonných nařízení zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, podle § 183 a vyhláška č. 353/2016 Sb. podle § 15, a v souladu s vyhláškou č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020.

Obor vzdělání:
79-41-K/41 Gymnázium, s profilací anglický jazyk
79-41-K/61 Gymnázium, s profilací anglický jazyk
79-41-K/81 Gymnázium, s profilací anglický jazyk

Ve sloupcích jsou zveřejněni pouze přijatí uchazeči. Bodový součet, jak je nařízeno, uveřejňujeme pouze u prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče (§ 183 odst. 2 školského zákona).
Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí školy o nepřijetí poštou do vlastních rukou. Úložní lhůta je 10 dní.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od nejzazšího možného termínu zveřejnění výsledků, tj. do 23. 6.2020 včetně. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty, tj.do 23.6.2020 včetně, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde
byl přijat na základě vydání nového rozhodnutí.