Výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče, vážení uchazeči,

podle zákonných nařízení zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, podle § 183 a vyhláška č. 353/2016 Sb. podle § 15, a v souladu s vyhláškou č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020.

Obor vzdělání:
79-41-K/41 Gymnázium, s profilací anglický jazyk
79-41-K/61 Gymnázium, s profilací anglický jazyk
79-41-K/81 Gymnázium, s profilací anglický jazyk

Ve sloupcích jsou zveřejněni přijatí i nepřijatí uchazeči. Bodový součet, jak je nařízeno, uveřejňujeme pouze u prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče (§ 183 odst. 2 školského zákona).
Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí školy o nepřijetí doporučenou poštou. Dle §18 zákona o zvláštních pravidlech proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné. Podle §73 odst.1 správního řádu toto rozhodnutí nabývá právní moci jeho oznámením. Uchazeč, který nebyl na základě tohoto rozhodnutí přijat ke vzdělávání, může podle §11 odst.1 mimořádné vyhlášky podat žádost o vydání nového rozhodnutí, a to ve lhůtě do tří pracovních dnů ode dne jeho doručení.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od nejzazšího možného termínu zveřejnění výsledků, tj. do 7. 7.2020 včetně. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty, tj.do 7.7.2020 včetně, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě vydání nového rozhodnutí.