Stručný úvod

Hlavice antického iónského sloupu symbolizuje důležitost vědění, vzdělávání a vzdělanosti jako pevného základu života jedince i celé společnosti.
Sova představuje hloubku lidské moudrosti.
Tyto antické atributy používá KGM již od svého vzniku v roce 1995.
Logo gymnázia bylo vytvořeno Jaroslavem Vildtem, akademickým malířem a grafikem, jako odraz základních myšlenek, kterými byl vznik školy motivován.

Toto krédo provází život školy a přes jeho rozmanitost a změny je neměnné :
„Poskytovat kvalitní vzdělávání vycházející z klasických principů obohacených moderními metodami, ale také usilovat o výchovu osobností, rozvoj individualit a uplatnění jejích vloh a zájmů. Vytvořit vzdělávací instituci, ve které má své významné místo komunikace, porozumění a vzájemná spolupráce.“

Motto KGM
„Klasické české gymnázium, tradiční české školství“

Klasické gymnázium Modřany, s.r.o., je klasickým českým gymnáziem vytvořeným na všeobecně vzdělávacím principu. Jeho krédem je tradiční škola Jana Ámose Komenského a jeho světově uznávaný a obdivovaný odkaz aplikovaný přes propast věků v současných moderních podmínkách, metodách i formám vyučování.

Základem je náročný vzdělávací program, jehož výstupem jsou katalogy jednotlivých vzdělávacích předmětů schválené MŠMT ČR, dosud platné učební dokumenty schválené MŠMT ČR pro gymnázia a Školní vzdělávací program KGM „Škola je dílna lidskosti“ s účinností od školního roku 2007/2008, který byl vytvořen na základě platných legislativních norem.

Pouze program respektující požadované výstupy umožní absolventům KGM přijetí na vysoké školy různých typů. V rámci kvalitního všeobecného vzdělávání je žákům umožněna profilace, která zvyšuje reálné možnosti absolventa na úspěch při přijímacím řízení na VŠ. O výborných výsledcích svědčí i stabilně vysoké počty absolventů KGM přijatých v jednotlivých školních letech na vysoké školy různých typů. Úkolem a cílem pedagogického sboru je udržet tento trend vývoje.

Při vzdělávání je kladen důraz na :

komunikaci – zvládnutí mateřského jazyka po stránce písemné, tzn. kultivovaně se vyjadřovat, být schopen diskutovat, interpretovat vlastní názory, vhodně a na náležité úrovni argumentovat,
jazykovou vybavenost – zvládnutí alespoň dvou cizích jazyků na úrovni běžné komunikace i v oblasti písemné,
práci v týmu – společné řešení úkolu, schopnost určovat svůj podíl i podíl ostatních členů týmu na řešení společného úkolu, volit vhodné metody a pracovní postupy,
rozvoj osobnosti – rozvíjení vlastností osobnosti, které jsou základem pozitivního, kulturního a zdravého vztahu k životu,
respektování individuality – po celou dobu vzdělávání na KGM se podílet na rozvoji osobnosti v souladu s psychickými možnostmi a na základě individuality,
řešení problému – schopnost řešit problémy, které přináší vzdělávání, život i budoucí profese,
informační technologie – znalost a široké využití počítačové techniky i s přípravou pro získání mezinárodního certifikátu.

„Přátelská a smysluplná škola aneb učíme se pro život“

Cílem gymnázia v této oblasti je kromě vysokých nároků vzdělávání vytvořit na gymnáziu přátelské klima, přirozené a tvůrčí školní prostředí, ve kterém má každý (učitel i student) své místo a ve kterém se počítá s každým. Cílem je pochopení, že jsme „na jedné lodi“ a jde nám o společnou věc. Pedagog vzdělává studenta, ale úspěšný může být pouze tehdy, když se student chce vzdělávat. Důležitým momentem je vědomí, že se neučíme pouze pro známku, pro uspokojení rodičů, pro … , ale pro sebe, pro svůj vlastní rozvoj a růst, tedy pro život. Všichni musí být pro svoji práci motivováni, učitelé i studenti. Při vzdělávání na KGM může každý z nás zažít úspěch.

„Jsme lidé různí, ale společně to dokážeme“

Cílem naší práce je poskytnutí profesionální a individuální péče všem studentům KGM. Tedy umožnit těm, kteří hledají svou cestu i těm, kteří mají různé vzdělávací potřeby, nalezení jejich cesty k poznání sama sebe a k rozvoji jejich osobnosti.

Nezbytné je rovněž vytvoření vzájemného pocitu důvěry, pochopení, tolerance a úcty, bez něhož se pedagogická práce nemůže obejít. Nejvyšší metou je dosažení spolupráce všech zúčastněných, a to jak ve vyučovacím procesu, tak i mimo něj.