Školní studentská rada

Školní studentská (žákovská) rada

Projekt je tvořen vybranými studenty z každé třídy školy. Výběr studentů je v kompetenci třídního učitele, popřípadě je určen dialogem v rámci třídního kolektivu. Každá třída vysílá do projektu minimálně jednoho, ale ideálně dva zástupce. Jednání vede PhDr. Václav a Mgr. et Mgr. Veronika Králová, výstupy z jednání jsou poté předány k rukám ředitelky školy, která realizuje jejich vyhodnocení a výstupy. Jednání probíhají minimálně jednou za každé pololetí školního roku v případě naléhavosti je možné ad hoc svolat radu i častěji. Jednání probíhá zásadně v úterý po 7. vyučovací hodině tak, aby nezasahovalo do řádného vyučování na škole.

Cílem školní studentské (žákovské) rady je získat zpětnou vazbu od samotných žáků. Žákovský pohled může být odlišný od pohledu vyučujícího či pohledu rodiče. Tímto mají žáci možnost aktivně vyjádřit svůj názor na fungování školy, sdělit své pozitivní a negativní pocity, vyjádřit přání změny, popřípadě úpravy již fungujících věcí. Cílem je vytvořit aktivní komunikativní prostředí, kde by se žáci nebáli vyjádřit své názory a mohli konstruktivně kriticky debatovat o chodu školy. Žáci tím získávají důležité kompetence, které jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí školy. Cílem je se žáky debatovat na úrovni, bez urážek, ukázat jim sílu asertivního přístupu a nutnost tohoto postupu komunikace při jednání s autoritou v rámci instituce. Žáci, tak mohou aktivně projevovat své názory a zároveň získávat vyšší kompetence, zejména kompetence komunikační, sociální, občanské a personální. Cílem je vést konstruktivní dialog, který ukáže žákům cestu k řešení obecných problémů, které se vyskytují v rámci každodenního života.

Podmínkou školní studentské (žákovské) rady je otevřený a férový přístup, bez používání vulgarit a urážlivých prvků. Vyslechnuta a probrána budou veškerá studenty či námi navržená témata. V této komunikaci jsou uplatňovány principy, při nichž se žáci spolupodílejí na vytváření klimatu školy a stanovování norem jejího provozu.