Přihláška ke studiu

Přihláška ke vzdělávání - Studiu na střední škole

Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějíších předpisů, zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Forma vzdělávání - denní

A - vyplní uchazeč, nebo zákonný zástupce uchazeče

Osobní údaje - ŽAK:
Příjmení / Jméno *
Datum narození *
Rodné číslo *Místo narození *Okres *
Bydliště: *
Ulice *Číslo popisné *
PSČ *Obec *Část obce
Stát *Okres *
Občan *Číslo OPČíslo PAS
Kontakty:
E-mail *Mobil *
Zdravotní a osbobní údaje
Zdravotní pojišťovna *Ošetřující lékař *
Osobní údaje - RODIČE
Matka:
Jméno a příjmení *
Email *
Telefon *
Trvalé bydliště:
Ulice *Číslo popisné *
Obec *PSČ *
Část
Otec:
Jméno a příjmení *
Email *
Telefon *
Trvalé bydliště:
Ulice *Číslo popisné *
Obec *PSČ *
Část

Údaje z přihlášky jsou zpracovány v registru uchazečů podle §60b odst.3 školského zákona

VZDĚLÁVÁNÍ CIZÍCH JAZYKŮ

1. anglický jazyk - po celou dobu studia

Volba 2. cizího jazyk (označte svou volbu) *B - Vyplní škola, nebo uchazeč

Chování a prospěch uchazeče ze školy 1) - opis klasifikace

IZO školy 2)
Předmět (povinné a volitelné předměty)Ročník (Slovně - první a druhé pololetí)
Průměrný prospěch
Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další 3)

Údaje shora uvedené jsou zpracovávány v souladu s legislativou stanovenou GDPR.

* Povinná pole

Poznámka:

Závěr o zdravoní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání, pokud je u něj stanovena, se předkláá podle §59 odst.1 a §60 a odst.3 školského zákona (zákon č.561/2004 Sb.) Dokládá se jen u oboru vzdělání, kde je stanoveno zdravotní omození nařízením vlády č.211/2010 Sb. V případě potřeby je možné přiložit lékařský posudek podle zákona č.373/2011 Sb. ,o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Vysvětlivky:

1) IZO školy - identifikační číslo zařízení uvedené v Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku (dříve sítě), zek teré je zde uvedené hodnocení (klasifikace)

2) Vyplní škola (zpravidla základní, nebo příslušná střední škola) nebo uchazeč. Uvede se chování a prospěch v návaznosti na kritéria přijímání zpravidla za poslední dva ročníky základní, speciální, nebo příslušné střední školy, pokud se nepřiloží ověčení kopie vysvědčeníé (§1 odst.1 a 2 vyhlášky č.353/2016 Sb.)

3) Údaje lze doplnit ve zvláštní příloze, především v návaznosti na kritéria přijímání.