Školní poradenské centrum

Školní poradenské centrum (dále jen ŠPC) vzniklo ve školním roce 2011/2012. Tvoří jej odborníci, jejichž cílem je zprostředkovat žákům školy a jejich rodičům základní pomoc při řešení individuálních potíží vzniklých jak při gymnaziálním vzdělávání, které je nenáročnější středoškolskou vzdělávací formou, ale také v rámci základního vzdělávání na ZŠ. K úkolům ŠPC patří také podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.

Důležitým prvkem práce ŠPC je zajistit komunikaci mezi školou a žákem (žáky) a spolupráci se zákonnými zástupci tak, aby vzdělávání žáků probíhalo v atmosféře vzájemné důvěry a pochopení. ŠPC spolupracuje také se školskými poradenskými zařízeními (PPP), v případě potřeby také s dalšími institucemi a orgány státní správy (OSPOD, Policie ČR, apod.).

Členové Školního poradenského centra:

Mgr. et Mgr. Veronika Králová – školní psycholog a výchovný poradce

  • krizová intervence; řešení výchovných a vzdělávacích potíží tam, kde předchozí intervence třídního učitele nebyla úspěšná;
  • prevence školní neúspěšnosti;
  • metodická podpora učitelů při použití pedagogických a psychologických postupů ve vzdělávací činnosti;

PhDr. Václav Adámek – školní metodik prevence a koordinátor EVVO

  • intervence při aktuálních problémech jednotlivých žáků a třídních kolektivů;
  • předcházení vzniku všech forem rizikového chování, a to včetně různých forem šikany;
  • vytváření a vedení systému preventivních aktivit školy, průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů;
  • vytváření projektů a programů EVVO;

Bc. Světlana Bělecká – speciální pedagog

  • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s potřebou podpůrných opatření; vytváření IVP a sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření;
  • individuální nebo skupinová reedukace dle doporučení odborného školského pracoviště (PPP)
  • evidence a povinné výkaznictví související s touto oblastí činnosti.