Prevence

Výchovně vzdělávací práce školy v oblasti prevence sociálně-patologického chování a zneužívání návykových látek  –  Preventivní program KGM a ZŠ

Na základě metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže je povinností všech pedagogických pracovníků školy zabezpečit všechna dále uvedená opatření, která směřují k omezení nebezpečí, jež pro děti, mládež a společnost představuje zneužívání návykových látek.

Opatření školy v této oblasti prevence jsou součástí Vnitřního předpisu č.004/2006, „Opatření k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami“, a Vnitřního předpisu č.009/2006, „Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků KGM a ZŠ“. Oba vnitřní předpisy řeší oblast zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.

V souvislosti s touto problematikou byl vytvořen Preventivní program KGM a , který je každoročně aktualizován a zahrnuje připravovanou škálu preventivních aktivit. Vzhledem k celospolečenské závažnosti realizuje KGM opatření, která směřují k omezení nebezpečí, jež pro mládež a společnost představuje zneužívání návykových látek. Práce školy se řídí programem, který vychází z moderního pojetí protidrogových aktivit. Základním stavebním prvkem celého úsilí je oblast primární prevence, ve které je úloha školy a dopad působení podstatný. V programu je důraz kladen na vzájemnou komunikaci, spolupráci a zdravý životní styl. Zasahuje výchovnou i vzdělávací složku vzdělávání během celého školního roku. Měl by vést k pozitivnímu ovlivnění klimatu školy s minimem kázeňských problémů žáků ve škole i mimo ni a směřovat k pozitivní změně motivace žáků a pedagogů i ke změnám vyučovacích metod. Základním předpokladem účinnosti je aktivní zapojení co největšího počtu žáků.

 

Den DDen primární prevence 2019

 

Dne 17.12. 2019 proběhl na KGM den primární prevence sociálně patologických jevů. Cílem bylo skrze sérii lektorovaných workshopů realizovat náplň primárně-preventivního programu. Program byl určen všem třídám gymnázia mimo oktáv, které měly speciální výukový blok. Rozsah přednášek byl stanoven na 4 vyučovací hodiny, tedy dopolední výukový prostor. Některé workshopy byly zajištěny pedagogickým sborem KGM, ale většina byla realizována skrze externí lektory z řad dotčených profesních organizací. Výstupem akce byla tvorba pracovních listů, artových produktů a otevřená beseda na workshopech.

Rozdělení sekcí:

Primy: kyberšikana + umělecký workshop

Sekundy: kyberšikana + umělecký workshop

Tercie: Prevence užívání drog, dokument a tvorba pracovních listů s debatou

Kvarty: Policie ČR, prevence sexuálně závadného chování, prevence omamných látek

Kvinty: PRAK, prevence patologického antisociálního jednání

Sexty, septimy: Centrum podpory a realizace IKEM, prevence první pomoci, záchranáři