Organizace přijímacího řízení

Postup a termíny podání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole:

  • Řídí se aktuálními platnými předpisy.
  • Dle platného předpisu zájemce o vzdělávání na KGM (uchazeč) podává ředitelce školy řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání ve střední škole do 1. kola přijímacího řízení, a to nejpozději do 1.3.2020 (přihláška – tiskopis předepsaný MŠMT ČR).
  • Uchazeč může podat pouze 2 přihlášky ke střednímu vzdělávání.
  • Na přihlášce se při zaevidování uvede datum přijetí.
  • Přihláška musí být podepsána uchazečem, i jeho zákonným zástupcem (podpis nezletilého uchazeče je považován za jeho souhlasné vyjádření,

Přijímací zkoušky:

  • Povinností každého uchazeče o studium na střední škole ukončené maturitní zkouškou je podstoupit státem stanovenou jednotnou přijímací zkoušku.
  • Přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení (jednotné přijímací zkoušky) se budou konat ve státem stanovených termínech.
  • Jednotné přijímací zkoušky se v 1. kole přijímacího řízení konají formou didaktického testu z českého jazyka a literatury a didaktického testu z matematiky (centrálně zadávané jednotné testy CERMAT). Rozsah požadavků viz cermat.cz
  • V případě, že v 1. kole nebude naplněn předpokládaný stav žáků, budou vyhlášena další kola přijímacího řízení. Předpokládaným termínem pro konání přijímacího řízení v 2. kole je období po vyhlášení výsledků 1. kola.
  • Informace o vyhlášení dalších kol přijímacího řízení budou včetně termínů jejich konání uvedeny na www.kgm.cz 

Organizace a průběh přijímacího řízení:

  • Uchazeč (zákonný zástupce nezletilého uchazeče), který podal přihlášku, bude písemně vyzván k účasti na přijímacím řízení.
  • Uchazeč se přijímací zkoušky v 1. kole zúčastní v daném termínu.
  • Uchazeč, který se z vážných důvodů k přijímacímu řízení nemůže dostavit a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro konání přijímací zkoušky řádně písemně omluví ředitelce školy, může jednotnou zkoušku konat ve státem stanoveném náhradním termínu.
  • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na veřejně přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy www.kgm.cz). Pořadí uchazečů bude zveřejněno pod přiděleným registračním číslem (ID číslem). Nepřijatým uchazečům je zasíláno písemné rozhodnutí ředitelky KGM o nepřijetí ke vzdělávání.
  • Uchazeč, který byl na základě splnění podmínek přijímacího řízení přijat ke vzdělávání na KGM, potvrzuje svůj zájem vzdělávat se na KGM odevzdáním zápisového lístku ve stanoveném termínu.
  • Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem.
  • Uchazeč může uplatnit zápisový lístek pouze jednou. Zpětné vydání zápisového lístku není možné. Výjimkou je pouze případ, kdy je brán zpět pro uplatnění na škole, kde byl uchazeč přijat na základě úspěšného odvolání. Dokladem o přijetí na odvolání je písemné rozhodnutí o přijetí vydané v rámci odvolacího řízení. V takovém případě uchazeč písemně požádá ředitele SŠ o jeho zpětné vydání.
  • I v případě přijetí uchazeče do prvního ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí.
  • Uchazeč, který ve stanovené lhůtě odevzdal zápisový lístek, je zařazen do třídy na základě Smlouvy o zajištění všeobecného středoškolského vzdělávání podepsané zákonným zástupcem žáka a po provedení úhrady stanovené části školného. Pokud tak neučiní do stanoveného data, jeho nárok na zařazení ke vzdělávání na KGM zaniká. Po splnění všech stanovených podmínek se uchazeč stává žákem KGM prvním dnem školního roku.

Poznámky: 

Do evidence jsou zařazovány pouze přihlášky obsahující všechny požadované náležitosti.                                            

Mgr. Lenka Rousková, ředitelka školy, v.r.