Informovaný souhlas

I N F O R M O V A N Ý  S O U H L A S  

zákonného zástupce žáka / zletilého žáka

se zpracováním osobních údajů na školní rok 2018/2019

Dávám svůj souhlas Klasickému gymnáziu Modřany a základní škole, s.r.o. (dále jen škola) ke shromažďování a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů mého dítěte ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), s účinností dnem 25.5.2018.

Svůj souhlas poskytuji pro zpracování těch osobních údajů, které jsou v tomto souhlasu uvedeny. Jsem si vědom skutečnosti, že data, která škola uchovává a zpracovává v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb. takovýto souhlas nevyžadují.

Délka trvání souhlasu je přímo vázána na období školní docházky žáka v denním vzdělávání, v domácím vzdělávání a vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, a to na daný školní rok.

Byl jsem poučen o právech podle zákona a zejména o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat bez udání důvodu, o právu přístupu k těmto údaajům, právu na jejich opravu a o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné. Dále o právu na sdělení, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu.

  škola pořizuje fotografie ze školních i mimoškolních akcí, projektů, exkurzí, soustředění, ozdravných pobytů, jazykových pobytů, seminářů, přednášek a dalších aktivit (fotografie a jiné obrazové záznamy zveřejňované v budově školy nebo na webu školy nejsou spojovány s osobními daty žáka)

  škola v rámci evaluace zaznamenává na video průběh některé vyučovací hodiny nebo její části a pořizuje záznam ze školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí, soustředění, ozdravných pobytů, jazykových pobytů, seminářů, přednášek a dalších aktivit (videozáznamy a jiné obrazové záznamy nejsou spojovány s osobními daty žáka)

  škola prezentuje výsledky své výchovně vzdělávací činnosti, školních akcí a mimoškolních a zájmových aktivit ve výstavních prostorách budovy školy, v ročence a na webu školy (vystavení žákovy fotografie nebo výtvarných prací žáka v budově školy, v ročence nebo na webu školy není spojeno s osobními daty žáka;)

  vedení dokumentace v oblasti pořádání školních akcí, exkurzí, přednášek, seminářů, soutěží a olympiád, dále s potřebou zajištění pojištění žáků a pro jiné účely související s běžným chodem školy (s osobními daty je nakládáno v souladu se školským zákonem a Nařízením o ochraně ochraně osobních údajů)

  škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků, zaměstnanců a majetku kamerovým systémem umístěným v rizikových zónách (záznamy nejsou dlouhodobě uchovávány a nejsou určeny pro nahlížení třetím osobám)

  škola eviduje a používá osobní údaje dítěte v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění, další školskou legislativou - školní matrika - osobní údaje žáka a zákonného zástupce,
  smluvní vztahy a podmínky,
  - korespondence mezi žákem, zákonným zástupcem a
  školou
  - údaje plateb z účtu žáka, zákonného zástupce
  poskytnuté osobní údaje dítěte (poskytnuté dle školského zákona) škola dále zpracovává k vedení základní zdravotnické dokumentace sloužící k poskytnutí zdravotnickému zařízení a rychlé záchranné službě v případě úrazu nebo akutního onemocnění - školní matrika
  - hlášení úrazů
  - prohlášení bezinfekčnosti při výjezdech na akce
  - předání lékaři nebo RZS
  vedení dokumentace pro účely vzdělávání v případě dítěte se SVP a při poskytování podpůrných opatření a poradenských služeb dle zákona - tvorba IVP
  - komunikace s poradenským zařízením (PPP)