Aktualizace osobních dat

DŮVĚRNÉ
Vážení rodiče, vážená studentko, vážený studente.

V souladu s platnou školskou legislativou se na Vás obracíme s prosbou o vyplnění níže uvedených údajů pro potřeby třídní učitelky/ třídního učitele a školní matriky (povinného výkaznictví). Se všemi údaji bude nakládáno jako s důvěrnými.

    Bydliště trvalé vyplňte pouze tehdy, liší-li se od bydliště - adresy pro doručování písemností    Zákonný zástupce:    Poznámka:
    Svým podpisem vyslovuje student (jeho zákonný zástupce) souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly shromážděny a dále zpracovávány pro potřeby evidence třídní učitelky/třídního učitele, školní matriky a povinného výkaznictví dle zákonných předpisů, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), s účinností dnem 25.5.2018; (původní právní předpis ČR, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto zaniká).