25 let Gymnázia

Slavíme 25 úspěšných let

I když se to zdá neuvěřitelné, Klasické gymnázium Modřany opravdu zakrátko vstoupí do 25. roku své existence. Dnes na těžký start a nesmělé začátky pohlížíme se shovívavým úsměvem. Vznik KGM umožnily společenské změny otevírající prostor k růstu soukromého školství, ale i souhlasné stanovisko zastupitelstva MČ Praha 12. Radní Prahy 12 byli nadšeni myšlenkou vzniku instituce, která na území obce dosud chyběla. Tehdejší starosta, MUDr. Vít Rázek, sám navrhl přijmout do názvu vznikající školy i přídomek Modřany. Práce školy byla zahájena v září školního roku 1995/1996 se 70 studenty ve 4 třídách a se 14 pedagogickými pracovníky.

Dnes je gymnázium plnohodnotnou vzdělávací institucí, přesto její budování nebylo vždy lehké. Naše představy o tom, jak bude soukromé školství podporováno státem stejně jako v jiných evropských zemích, postupně dostávaly trhliny. Po slibných začátcích, kdy vznikala řada soukromých školských institucí, se vývoj začal zadrhávat, došlo ke značnému rozčarování. Naštěstí se vývoj opět obrací a v posledních pěti letech dochází znovu k pozitivním procesům. Soukromé školy se konečně mohou zapojovat do množství projektů a programů, do kterých byl jejich vstup dosud nemožný. Škola prošla bouřlivým vývojem a neustále se rozvíjí.  Úspěchy ale nepřichází samozřejmě. Ano, byl to kantorský sen, který se podařilo přivést k životu, sen, který dýchá a žije díky poctivé mravenčí kantorské práci a velké spoustě odpovědnosti za žáky i zaměstnance. I přes peripetie předchozích 25 let bychom se zřejmě do takového projektu pustili znovu i přesto, že řízení školy nejsou vždy samá pozitiva.

Ve veřejnosti se stále objevuje názor, že soukromá škola je něco podezřelého, že je méně náročná, nebo také že si lze na soukromé škole vzdělání koupit, což je holý nesmysl. Přitom léčení v privátním sektoru již nikoho nepřekvapí. Škola, pokud to s ní opravdu myslíte vážně a budujete ji s láskou a odpovědností, není „zlatý důl“. Málokdo totiž ví, že soukromá škola musí veškerý případně vytvořený zisk zdanit a po zdanění vrátit zpět do svého rozpočtu. S tím souvisí i povinnost předkládání pravidelného ročního auditu, která státním školám uložena není. Jsme rádi, že si veřejnost v poslední době uvědomuje, že investice do vzdělání je tou nejdůležitější.

Náročnou součástí práce vedení školy je budování stabilního pedagogického sboru. Obecně lze říci, že učitel by měl své žáky respektovat, spolupracovat s nimi a vytvářet motivační atmosféru, ve které je učení snadnější a přináší oběma zúčastněným uspokojení z dobře vykonané práce. Naším úkolem je vytvářet pro všechny členy pedagogického sboru příjemnou a tvůrčí atmosféru, ve které je hlavním požadavkem komunikace a spolupráce. Jsme rádi, že ve sboru mají své neodmyslitelné místo také muži, kterých je dnes více než polovina, a vytváří příjemný protipól našim ženám. Jejich nadhled, velkorysost, široký záběr nápadů a ochota otevírat nové projekty, férové jednání i to, že do vztahů na pracovišti nevnášejí osobní problémy a nejsou vláčeni emocemi, je vítaným zpestřením práce sboru. Kvalitní sbor nelze získat pouhým optimálním ekonomickým hodnocením, jde především o to zajistit přátelskou pracovní atmosféru, umožnit členům sboru profesní i osobní rozvoj

Gymnázium prošlo bouřlivým vývojem a neustále se rozvíjí. Škola má stabilní počty žáků a stabilizovaný pedagogický sbor, jehož přínosem je 70% podíl mužů. O vzdělávání na KGM je velký zájem a je předpokládán další nárůst minimálně na 450 žáků. Více než polovinu žáků gymnázia tvoří žáci z lokality Modřan a okolí, další částí jsou dojíždějící z Prahy i příměstských oblastí. Také prostory školy se postupně rozšiřovaly až na téměř polovinu plochy budovy. Vyvíjela se a stále rozvíjí oblast materiálně technického zázemí. Rozšiřují se odborné sbírky, škála pomůcek pro výuku všech předmětů, ale také moderní zázemí s interaktivními tabulemi a dataprojektory, které umožňují efektivní výuku s využitím projekční techniky. Kromě základních výchovně vzdělávacích činností jsou připravovány různé školní i mimoškolní akce a aktivity.

Mezi programy, které v průběhu let vznikly a uhájily si své místo na slunci, patří akce související s vytvořeným programem preventivních aktivit. V rámci tzv. “Dnů D“ probíhá již tradičně mnoho zajímavého, počínaje prací v sekcích až po odborné přednášky a besedy. Nově přijatí žáci zahajují svá studia na škole účastí na úvodním soustředění, které jim umožňuje sblížení s novými spolužáky a učiteli a zlepšení fyzické a psychické odolnosti při pobytu v přírodě. Jedním z cílů je také zjištění úrovně znalosti cizího jazyka – angličtiny. Organizovány jsou také pobyty s výukou cizích jazyků a dalších předmětů, které probíhají v krásném a dosud čistém prostředí Krkonoš nebo Jizerských hor.

V průběhu let narůstá počet talentovaných studentů, kteří reprezentují KGM na různých oficiálně vyhlášených soutěžích, olympiádách a projektech. Pochválit můžeme naše žáky za účast na sportovních a tělovýchovných soutěžích, o nichž svědčí velké množství pohárů, diplomů a jiných ocenění. Léty se vykrystalizovaly dlouhodobé projekty, které jsou pevně zařazeny do výchovně vzdělávací práce školy. Mezi ně patří celoškolní projekt „Den zdraví“, „Den Země“, „Vánoční sportování“, „Olympijský den na KGM“ a mnohé další. Studenti školy působí také např. v projektu „Studenti čtou a píší noviny“ a v projektu „Soudci do škol“. Škola se aktivně účastní oblasti rozvoje odborné přípravy nových učitelů a jejich přípravy pro praxi, v projektu „Učitel naživo“. Z praktikujících účastníků se někteří stávají posilami našeho pedagogického sboru. V oblasti společenských věd, prevence kriminality a sociálně patologických jevů jsou organizovány kontakty s občanským sdružením PRAK, které zajišťuje škole návštěvy věznice, semináře a rozhovory a besedy s odsouzenými. Nedílnou součástí programu školy jsou i emotivně laděné charitativní akce, např. spolupráce s občanskými sdruženími a neziskovými organizacemi (projekt Šance, tzv. Srdíčkové dny, sdružení Andromeda, sdružení nevidomých apod.).

Gymnázium se stalo partnerem mnoha významných institucí. Spolupracuje s vysokými školami, např. s ČVUT, FF UK, PedF UK. Gymnázium je fakultní školou FF UK v Praze. Významná je také činnost školy související s kontaktem na vědecké instituce a ústavy, např. Akademii věd ČR, Výzkumný ústav mikrobiologický, lékařské fakulty a ústavy, laboratoře, nemocnice, špičková pracoviště, např. IKeM. Významné jsou návštěvy žáků vyšších ročníků např. na transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, a to nejen pro získání informací, ale zejména z důvodu faktu, že většina studentů se stává dobrovolnými dárci krve. Gymnázium umožňuje žákům získávání informací a zkušeností prostřednictvím přednášek, seminářů, exkurzí. Výchovně vzdělávací práce školy je tak obohacována praxí a kontakty s prostředím vědy.

Maturitní zkoušky již několik let probíhají ve státem stanovené formě. Výsledky maturantů jsou pravidelně velmi dobré a přes velkou náročnost zkoušek se úspěšnost absolventů pohybuje mezi 99% a 97%. Od založení školy každý rok úspěšně ukončilo maturitní zkouškou průměrně 82 maturantů. Škola tedy za 25 let vyslala do světa přes 1 800 svých absolventů, k nimž patří mnozí výborní lékaři, právníci, pedagogové, někteří se uplatňují ve společenském životě, státní správě, politice, v současnosti dva z nich působí také v Parlamentu ČR. Jsme právem hrdí i na skutečnost, že se nám naši absolventi po získání dalšího vzdělání na vysokých školách vracejí a rozšiřují náš pedagogický sbor.

V průběhu let se významně rozšířily kontakty KGM se zahraničními školami. Na základě oboustranného zájmu vedení škol byla navázána spolupráce se školou v německých Drážďanech. Ke spolupráci byla získána také škola v Madridu. Studijní pobyt byl velmi úspěšný, studenti byli slavnostně přijati vedením a zastupiteli města. Tato spolupráce má do budoucnosti mnoho plánů, organizovány jsou vzájemné návštěvy a projekty, které obohacují činnost partnerských škol a studentům KGM přinášejí další možnosti poznat kulturní a společenský život jiných zemí i prostředí zahraničních škol.

Jednou z nejvýznamnějších aktivit školy jsou již tradiční ozdravné pobyty žáků u moře. Začínaly před patnácti lety na ostrově Mallorca, poté byly opakovaně úspěšně realizovány na ostrově Ibiza, nyní již devět let pokračují na ostrovech Kos, Kréta a Rhodos. Ve spolupráci se zastupitelským úřadem probíhá vzájemná spolupráce s gymnáziem na ostrově Rhodos. Vzhledem ke skutečnosti, že se studenti KGM vzdělávají také v latině, jsou motivováni pro účast na těchto pobytech. Na tomto krásném ostrově jsou obklopeni antickými památkami a historií tohoto období doslova na každém kroku, tato setkání jim pomáhají pochopit život a prostředí řeckého ostrova a přinášejí jim inspiraci.

Pátým školním rokem probíhá na gymnáziu projekt profilace anglického jazyka, v rámci něhož došlo k výraznému navýšení hodinové dotace předmětu anglický jazyk. Gymnázium pravidelně realizuje zájezdy do Velké Británie s výukou angličtiny v místních školách. Při nich si studenti ověří svou znalost angličtiny jak při praktických činnostech, tak i při běžné komunikaci v rámci hostitelských rodin, současně lépe poznají historii i současný život v Británii.

Významným vzdělávacím prvkem je konání mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge University (KET, PET, FCE) z angličtiny, přičemž zkouškou FCE lze nahradit maturitní zkoušku z AJ v profilové části. Tohoto zkušebního dne se každoročně zúčastňuje přibližně 50 až 60 žáků, přičemž úspěšnost je téměř stoprocentní. V hodnocení podle počtu žáků konajících tyto zkoušky i z hlediska jejich celkové úspěšnosti se mezi všemi školami ČR konajícími tyto zkoušky (včetně škol jazykových) naše gymnázium umístilo na výborném 2. místě.

Mrzí nás, že v průběhu historie učitelská profese ztratila společenskou prestiž a úctu. Učitelské povolání máme rádi a jsme motivováni jak prací se žáky, tak snahou pozdvihnout tuhle náročnou profesi na místo, kam právem náleží. Ve slabé chvilce, kdy přeskakujeme překážky kladené přes cestu, kdy se vrší administrativní zátěž a další povinnosti, pochybujeme a ztrácíme chuť čelit dalším příkořím. A že jsme nepřestali doufat v lepší příští!? To je díky našemu pedagogickému optimismu a také našim žákům. Nabíjí nás ty rozzářené oči našich maturantů, kteří vstupují do života s velikým očekáváním a připraveni prát se o své místo na slunci, i zástupy našich více než 1800 absolventů, kteří se k nám vracejí, sdělují své úspěchy, představují své rodiny a nadšeně referují o své životní a profesní dráze. Patří k nim mnozí výborní lékaři, právníci, pedagogové, někteří se uplatňují ve společenském životě, státní správě, politice, v současnosti dva z nich působí také v Parlamentu ČR. Jsme právem hrdí i na skutečnost, že se nám naši absolventi po získání dalšího vzdělání na vysokých školách vracejí a rozšiřují náš pedagogický sbor. Právě v téhle chvíli se vynoříme z chmur, zvesela a optimisticky pohlížíme do budoucna a plánujeme další spousty projektů, kterými bude naše škola žít v budoucnu.

 

Mgr. Lenka Rousková, ředitelka Klasického gymnázia Modřany a základní školy

 

Další podrobné informace o škole, vzdělávacím programu, projektech a aktivitách, také o možnostech přijetí ke vzdělávání lze nalézt na www.kgm.cz.