Právní předpisy týkající se přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020:
− zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon),
− vyhláška č. 353/2016 Sb., ze dne 24.10.2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (dále jen vyhláška).

Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o., Rakovského 3136/II, 143 00 Praha 4, přijímá pro školní rok 2019/2020 žáky

  • z 5. tříd ZŠ do 1. ročníku osmiletého gymnázia, s profilací anglický jazyk, obor gymnázium 79-41-K/81,
  • ze 7. tříd ZŠ do 1. ročníku šestiletého gymnázia, s profilací anglický jazyk, obor gymnázium 79-41-K/61,
  • z 9. tříd ZŠ do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, s profilací anglický jazyk, obor gymnázium 79-41-K/41.

Počet otevíraných tříd :

  • 2 třídy osmiletého gymnázia (s profilací AJ), 50 žáků,
  • 1 třída šestiletého gymnázia (s profilací AJ), 25 žáků,
  • 1 třída čtyřletého gymnázia (s profilací AJ), 25 žáků.

Kritéria přijímacího řízení:

budou zveřejněna do 31. ledna 2019.
Škola bude zohledňovat:
• výsledky jednotných testů
• prospěch ze základní školy
• výsledek testu z anglického jazyka

Organizace přijímacího řízení:

Postup a termíny podání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole:
• Dle platného předpisu podává uchazeč do 1. kola přijímacího řízení přihlášku ke střednímu vzdělávání nejpozději do 1.3.2019 (přihláška – tiskopis předepsaný MŠMT ČR).
• Uchazeč může podat pouze 2 přihlášky ke střednímu vzdělávání.
• Na přihlášce se při zaevidování uvede datum přijetí.
• Přihláška musí být podepsána uchazečem, i jeho zákonným zástupcem (podpis nezletilého uchazeče je považován za jeho souhlasné vyjádření, • Předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole ukončené maturitní zkouškou je podstoupit státem stanovenou jednotnou přijímací zkoušku.
• Termíny jednotných přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení: – víceleté (osmileté a šestileté) gymnázium a čtyřleté gymnázium – od 12.4. do 26.4.2019, (termíny stanoví MŠMT ČR do 28.9.2018).

V případě, že v 1. kole nebude naplněn předpokládaný stav žáků, budou vyhlášena další kola přijímacího řízení.
• Informace o vyhlášení dalších kol přijímacího řízení budou včetně termínů jejich konání uvedeny na www.kgm.cz

Přijímací zkoušky
Jednotné přijímací zkoušky se v 1. kole přijímacího řízení konají formou didaktického testu z českého jazyka a literatury a didaktického testu z matematiky (centrálně zadávané jednotné testy CERMAT). Rozsah požadavků viz cermat.cz. Škola bude konat školní přijímací zkoušky z anglického jazyka.
Poznámky : Do evidence jsou zařazovány pouze přihlášky obsahující všechny požadované náležitosti.

Organizace přijímacího řízení :

Průběh přijímacího řízení
• Uchazeč (zákonný zástupce nezletilého uchazeče), který podal přihlášku, bude písemně vyzván k účasti na přijímacím řízení.
• Uchazeč se přijímací zkoušky zúčastní v jednom z termínů stanovených v 1. kole přijímacího řízení pro její konání, který uvedl na přihlášce.
• Uchazeč, který se z vážných důvodů k přijímacímu řízení nemůže dostavit a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro konání přijímací zkoušky řádně písemně omluví ředitelce školy, může jednotnou zkoušku konat ve státem stanoveném náhradním termínu.
• Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na veřejně přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy www.kgm.cz). Pořadí uchazečů bude zveřejněno pod přiděleným registračním číslem (ID číslem). Nepřijatým uchazečům je zasíláno písemné rozhodnutí ředitelky KGM o nepřijetí ke vzdělávání.
• Uchazeč, který byl na základě splnění podmínek přijímacího řízení přijat ke vzdělávání na KGM, potvrzuje svůj zájem vzdělávat se na KGM odevzdáním zápisového lístku , a to nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.
• Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem.
• Uchazeč může uplatnit zápisový lístek pouze jednou . Zpětné vydání zápisového lístku není možné. Výjimkou je pouze případ, kdy je brán zpět pro uplatnění na škole, kde byl uchazeč přijat na základě úspěšného odvolání. Dokladem o přijetí na odvolání je písemné rozhodnutí o přijetí vydané v rámci odvolacího řízení. V takovém případě uchazeč písemně požádá ředitele SŠ o jeho zpětné vydání.
• I v případě přijetí uchazeče do prvního ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí.
• Uchazeč, který ve stanovené lhůtě odevzdal zápisový lístek, je zařazen do třídy na základě Smlouvy o zajištění všeobecného středoškolského vzdělávání podepsané zákonným zástupcem žáka a po provedení úhrady stanovené části školného. Žákem KGM se stává prvním dnem školního roku.

Školné:

Školné na KGM bylo pro školní rok 2019/2020 stanoveno na částku: – osmileté, šestileté a čtyřleté gymnázium (profilace AJ) 41.000,- Kč ročně, Úhrada školného je stanovena v pololetních splátkách. Změna splátkového režimu je na základě dohody při podpisu Smlouvy o zajištění všeobecného středoškolského vzdělávání možná

I N F O R M A C E   o škole a organizaci přijímacího řízení :
Sekretariát KGM
e-mail    skrivanova@kgm.cz,
telefon   mobil 602235665.
Informace o průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 byly vydány dne 8.11.2017.

Změny provedené v souvislosti s případnou úpravou legislativních předpisů jsou vyhrazeny.                                           

                                          Mgr. Lenka Rousková, ředitelka školy, v.r.

Kritéria přijímacího řízení:

1. kolo

jednotná zkouška z českého jazyka a literatury 30%
jednotná zkouška z matematiky 30%
výsledky předchozího vzdělávání 10%
školní přijímací zkouška z anglického jazyka 30%
celkem maximální počet 100%

 

 

 

 

2. kolo

školní test všeobecných studijních předpokladů 60%
školní přijímací zkouška z anglického jazyka 30%
výsledky předchozího vzdělávání 10%
celkem maximální počet 100%