I N F O R M A C E

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019:

 • zákon č. 561/2004 , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon),
 • vyhláška č. 353/2016 , ze dne 24.10.2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (dále jen vyhláška).

Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o., Rakovského 3136/II, 143 00 Praha 4, přijímá pro školní rok 2018/2019 žáky

 • z tříd ZŠ do 1. ročníku osmiletého gymnázia, s profilací anglický jazyk, obor gymnázium 79-41-K/81,
 • ze tříd ZŠ do 1. ročníku šestiletého gymnázia, s profilací anglický jazyk, obor gymnázium 79-41-K/61,
 • z tříd ZŠ do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, s profilací anglický jazyk, obor gymnázium 79-41-K/41.

Počet otevíraných tříd :

 • 3 třídy osmiletého gymnázia (s profilací AJ), 60 žáků,
 • 2 třídy šestiletého gymnázia (s profilací AJ), 50 žáků,
 • 1 třída čtyřletého gymnázia (s profilací AJ), 25 žáků.

 

Kritéria přijímacího řízení :

1. kolo

%

jednotná zkouška z českého jazyka a literatury

30

jednotná zouška z matematiky

30

výsledky předchozího vzdělávání

10

školní přijímací zkouška z anglického jazyka

30

celkem maximální počet

100

2. kolo

%

školní test všeobecných studijních předpokladů

60

výsledky předchozího vzdělávání

10

školní přijímací zkouška z anglického jazyka

30

celkem maximální počet

100

Organizace přijímacího řízení :

Postup a termíny podání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole

 • Dle platného předpisu podává uchazeč do kola přijímacího řízení přihlášku ke střednímu vzdělávání nejpozději do 1.3.2018 (přihláška – tiskopis předepsaný MŠMT ČR).
 • Uchazeč může podat pouze 2 přihlášky ke střednímu vzdělávání.
 • Na přihlášce se při zaevidování uvede datum přijetí.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti škola nevyžaduje.
 • Přihláška musí být podepsána uchazečem, i jeho zákonným zástupcem (podpis nezletilého uchazeče je považován za jeho souhlasné vyjádření,
 • Předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole ukončené maturitní zkouškou je podstoupit státem stanovenou jednotnou přijímací zkoušku.
 • Termíny jednotných přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení:

–  1. řádný termín – osmileté a šestileté gymnázium –  13.4.2018,

–  2. řádný termín – osmileté a šestileté gymnázium – 17.4.2018,

– 1. řádný termín – čtyřleté gymnázium –  12.4.2018,

– 2. řádný termín – čtyřleté gymnázium –  16.4.2018,

 • V případě, že v 1. kole nebude naplněn předpokládaný stav žáků, budou vyhlášena další kola přijímacího řízení.
 • Informace o vyhlášení dalších kol přijímacího řízení budou včetně termínů jejich konání uvedeny na kgm.cz

 

 • Přijímací zkoušky

Jednotné přijímací zkoušky se v 1. kole přijímacího řízení konají formou didaktického testu z českého jazyka a literatury a didaktického testu z matematiky (centrálně zadávané jednotné testy CERMAT). Rozsah požadavků viz cermat.cz.

Škola bude konat školní přijímací zkoušky z anglického jazyka.

Poznámky : Do evidence jsou zařazovány pouze přihlášky obsahující všechny požadované náležitosti.

Organizace přijímacího řízení :

Průběh přijímacího řízení

 • Uchazeč (zákonný zástupce nezletilého uchazeče), který podal přihlášku, bude písemně vyzván k účasti na přijímacím řízení.
 • Uchazeč se přijímací zkoušky zúčastní v jednom z termínů stanovených v kole přijímacího řízení pro její konání, který uvedl na přihlášce.
 • Uchazeč, který se z vážných důvodů k přijímacímu řízení nemůže dostavit a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro konání přijímací zkoušky řádně písemně omluví ředitelce školy, může jednotnou zkoušku konat ve státem stanoveném náhradním termínu.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na veřejně přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy kgm.cz). Pořadí uchazečů bude zveřejněno pod přiděleným registračním číslem (ID číslem). Nepřijatým uchazečům je zasíláno písemné rozhodnutí ředitelky KGM o nepřijetí ke vzdělávání.
 • Uchazeč, který byl na základě splnění podmínek přijímacího řízení přijat ke vzdělávání na KGM, potvrzuje svůj zájem vzdělávat se na KGM odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.
 • Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem.
 • Uchazeč může uplatnit zápisový lístek pouze jednou. Zpětné vydání zápisového lístku není možné. Výjimkou je pouze případ, kdy je brán zpět pro uplatnění na škole, kde byl uchazeč přijat na základě úspěšného odvolání. Dokladem o přijetí na odvolání je písemné rozhodnutí o přijetí vydané v rámci odvolacího řízení. V takovém případě uchazeč písemně požádá ředitele SŠ o jeho zpětné vydání.
 • I v případě přijetí uchazeče do prvního ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí.
 • Uchazeč, který ve stanovené lhůtě odevzdal zápisový lístek, je zařazen do třídy na základě Smlouvy o zajištění všeobecného středoškolského vzdělávání podepsané zákonným zástupcem žáka a po provedení úhrady stanovené části školného. Žákem KGM se stává prvním dnem školního

Školné

Školné na KGM bylo pro školní rok 2018/2019 stanoveno na částku:

– osmileté, šestileté a čtyřleté gymnázium (profilace AJ)  41.000,- Kč ročně,

Úhrada školného je stanovena v pololetních splátkách. Změna  splátkového  režimu  je  na  základě  dohody při podpisu Smlouvy o zajištění všeobecného středoškolského vzdělávání možná.

I N F O R M A C E   o škole a organizaci přijímacího řízení :

Sekretariát KGM

e-mail    skrivanova@kgm.cz,

telefon   mobil 602235665.

Informace o průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 byly vydány dne 8.11.2017.

Změny provedené v souvislosti s případnou úpravou legislativních předpisů jsou vyhrazeny.                                           

                                          Mgr. Lenka Rousková, ředitelka školy, v.r.