Školní rok 2017/2018

Vážení rodiče a milí žáci a studenti!

Doba prázdnin, která nám přináší klid, pohodu, užívání slunce, vody a volnosti, pomalu končí. Proto mi dovolte přivítat Vás v novémškolním roce 2017/2018, který bude již 23. rokem existence naší školy. Je před námi hodně práce, ale i nových zážitků a očekávání.Studenty, kteří nastupují do prvních ročníků gymnázia i žáky, kteří přicházejí do nových tříd základní školy se sportovní profilací, čekánové prostředí, učitelé i kamarádi. Pedagogický sbor se seznamuje s legislativními novinkami, které budou v novém školním roce naplňovány. Školní vzdělávací program Klasického gymnázia Modřany a základní školy, s.r.o., je průběžně vyhodnocován a doplňován na základě ověřování jeho účinnosti. Základní údaje o organizaci školního roku a jeho zahájení v pondělí dne 4. září 2017 jsouuvedeny na www.kgm.cz. Přesto mi dovolte ještě několik slov.

Vzdělávací programy Činnost školy byla počínaje školním rokem 2016/2017 rozšířena o činnost základní školy. Škola je tedy nově oprávněna vzdělávat žáky v základní škole, studenty na víceletém a čtyřletém gymnáziu. Výchovně vzdělávací práce školy se řídízákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a související legislativou. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacíhoprogramu KGM a ZŠ s názvem „Škola je dílna lidskosti“. Na nižším gymnáziu, v kvintách a sextách pokračuje projekt profilace AJ. Na vyšším gymnáziu studenti navštěvují stanovený systém povinně volitelných předmětů. Semináře jsou do učebního plánu zařazeny dle volby studentů, ale také dle provozních a organizačních možností školy a personálních podmínek. Otevření seminářů závisí na počtu přihlášených studentů.

Výchovně vzdělávací aktivity KGM a  Školní rok 2017/2018 bude stejně jako rok předchozí náročný pro nás všechny. Čeká násspousta práce, připraveno je také velké množství projektů, programů, akcí a zájezdů. Organizaci školního roku, termíny prázdnin,maturitních zkoušek, termíny pohovorových hodin apod. naleznete na www.kgm.cz. Již tradičně bude během měsíce zářírealizováno úvodní soustředění prvních ročníků s výukou anglického jazyka. Pobytů se zúčastní nově nastupující studenti prim atercie. Tyto pobyty škola organizuje již mnoho let pro jejich velkou efektivitu. Výrazným pozitivem je, že se studenti lépe poznají,najdou si kamarády, dojde ke sblížení kolektivů, seznámení s třídními profesory i s dalšími vyučujícími. Důležitým aspektem je vytvoření optimálních jazykových skupin podle úrovně znalostí angličtiny. Vedení školy doporučuje rodičům účast všech studentů těchtotříd.

Součástí práce školy jsou také akce zařazené do výchovně vzdělávacího plánu i aktivity, které jej rozšiřují. Pokračují započaté celoškolní projekty a programy. Zejména pro studenty zařazené do profilace ‚anglický jazyk‘, ale i pro ostatní žáky a studenty školy, je určen výchovně vzdělávací pobyt ve Velké Británii – Skotsku. V případě dostatečného počtu účastníků se uskuteční v závěru měsíce října 2017. Vedení školy i členové pedagogického sboru pokračují ve snaze o zapojení školy v rámci multikulturní a environmentální výchovy do zahraniční spolupráce. V letošním školním roce bude realizován již třináctý ozdravný pobyt studentů školy u moře. Předchozí pobyty na španělských ostrovech Mallorca, Ibiza a na řeckých ostrovech Kos, Rhodos a Kréta byly úspěšně zajišťovány CK Fischer. Další ozdravný pobyt u moře je plánován v rámci mezinárodní spolupráce se školou v Drážďanech tentokrát na ostrově Rhodos, a to pod názvem „Po stopách antiky“. Termín je plánován na období přelomu měsíce května a června 2018.

Sekretariát školy a školní matrika Veškeré žádosti a další písemnosti mohou žáci a studenti (jejich rodiče) podávat kromě svýchtřídních učitelů/profesorů také prostřednictvím sekretariátu školy, kde jsou zaevidovány a předány členovi vedení nebo vyučujícímu,jemuž přísluší k vyřízení. Sekretariát současně vede evidenci plateb školného, zde je také možné provádět jeho úhradu. Již několiklet se na škole setkáváte s pojmem „školní matrika“. Tato součást školy ze zákona shromažďuje sledované osobní údaje o žácích astudentech. Veškerá data v ní vedená jsou přísně důvěrná. Matrika je pověřena v úředních hodinách přijímat žádosti o duplikátyvysvědčení a zprostředkovávat jejich vydávání. Tyto žádosti je třeba podávat v dostatečném předstihu tak, aby pro vydání těchtolistin byl optimální časový prostor. Tyto dokumenty se na počkání nevydávají.

Školní poradenské centrum tvoří školní speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence, školní koordinátor EVVO apověřený metodik pro činnost školy při vyhlášení mimořádných situací. Závažnými případy školní neúspěšnosti nebo klimatu školy (třídy) se zabývá také školní psycholog. Každý ve své oblasti řeší nebo pomáhá řešit problémy žáků/studentů. Vedle této aktivity jezde sledována kvalita péče o žáky/studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a potřebou poskytování podpůrných opatření. Tuto činnost ve spolupráci s třídními učiteli/profesory a dalšími vyučujícími řídí a koordinuje školní speciální pedagog, který využívá kontaktuse spádovou pedagogicko-psychologickou poradnou. Bližší informace a spojení na jednotlivé pracovníky naleznete na webovýchstránkách školy.

Bezpečnost Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví a snížení bezpečnostních rizik pro žáky, studenty a zaměstnance školy jeřešena elektronickým vstupem do budovy turnikety umožňujícími plynulý nástup žáků a studentů do budovy, evidenci docházkyspojené s elektronickou třídní knihou, studijním průkazem a také evidenci stravování. Systém ISIC karet je mezinárodně uznávanýmidentifikačním průkazem žáka, studenta střední školy. Prostřednictvím přiděleného hesla mají rodiče možnost získat okamžitéinformace o příchodu žáka, studenta do školy, jeho odchodu i jeho vzdělávacích výsledcích. Při pravidelném vstupu rodičů do tohotosystému je zajištěna nepřetržitá kontrola docházky do školy, odstranění nebezpečí nedovoleného odchodu z vyučování a eliminacezáškoláctví, tím i zvýšení bezpečnosti dětí. V souladu se školním řádem provádějí ostrahu vstupu do budovy a evidenci návštěvkromě kamerového systému také pracovníci recepce školy, kteří v těchto prostorách konají dohled nad bezpečností žáků a studentů imajetkem školy.

Stravování Součástí školy je také školní jídelna – výdejna, která je oprávněna poskytovat žákům, studentům a zaměstnancům školnístravování s dotovanou i nedotovanou stravou. Výběr nedotované stravy zahrnuje saláty a vegetariánské menu. Rychlé občerstvení(bufet) žákům a studentům poskytuje doplňující sortiment k využití na snídaně a svačiny. Volba menu v rámci školního stravováníprobíhá prostřednictvím elektronického systému, popř. přímo na terminálech umístěných v budově školy. Čerpat tzv. dotovanoustravu, tedy stát se strávníkem, může pouze žák a student, který v září ve stanoveném termínu odevzdá vyplněnou přihlášku kestravování. Ve školním roce 2017/2018 se gymnázium zapojí do akce „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“. Informace o této oblasti činnosti školy viz webové stránky školy.

Tělesná výchova a sport, relaxace Struktura výuky tělesné výchovy a sportovních aktivit na KGM probíhá v širším spektru, včetněsportovišť mimo areál gymnázia. K rozšíření možnosti zvýšení tělesné zdatnosti, zdravotní i psychické odolnosti žáků přispívá icentrum se spinningovými koly a fitness část s posilovacími stroji. Tělesná výchova je realizována nejen v tělocvičnách školy, ale také na nově zrekonstruovaném multifunkčním venkovním sportovišti.

Podrobnější informace o struktuře a činnosti školy najdete na www.kgm.cz.

Z krátkého výčtu oblastí činnosti naší školy je zřejmé, že se škole daří plnit stanovené cíle rozvoje a péče o naše žáky a studenty. Chtěla bych touto cestou vyjádřit velký dík všem, kteří naši práci chápou a v našem úsilí nám pomáhají. Všemsponzorům touto cestou děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Jménem celého vedení Klasického gymnázia Modřany a základní školy, s.r.o., a Školské rady KGM a  přeji Vám, žákyním a žákům, studentkám a studentům, příjemný školní rok, mnoho studijních i osobních úspěchů, radost z učení a poznávánínového, hodně zdraví Vašim rodičům i Vám !

Mgr. Lenka Rousková, ředitelka školy, v.r.